Pieczenie chle­ba do­mo­we­go na za­kwa­sie: Część 5 — Przepis na chleb żytnio-orkiszowy

Zgromadziliśmy już wszyst­kie po­trzeb­ne rze­czy, wy­ho­do­wa­li­śmy za­kwas, mo­że­my więc przy­stą­pić do pie­cze­nia chle­ba. Dzisiaj po­dam swój au­tor­ski prze­pis, opra­co­wa­ny me­to­dą prób i błę­dów, któ­ry z po­wo­dze­niem sto­su­ję od kil­ku mie­się­cy. (wię­cej…)

Czytaj dalej Pieczenie chle­ba do­mo­we­go na za­kwa­sie: Część 5 — Przepis na chleb żytnio-orkiszowy

Pieczenie chle­ba do­mo­we­go na za­kwa­sie: Część 4 — prze­pis na płyn­ny żyt­ni za­kwas chlebowy

Do pie­cze­nia chle­ba do­mo­we­go po­le­ca­my uży­wa­nie płyn­ne­go za­kwa­su, czy­li uki­szo­nej mą­ki, w któ­rej ży­ją bak­te­rie kwa­su mle­ko­we­go oraz dzi­kie droż­dże. Taki za­kwas jest ła­twy w do­zo­wa­niu (co po­zwa­la na uzy­ska­nie pew­nych i po­wta­rzal­nych re­zul­ta­tów), ła­two o nie­go dbać i trud­no ze­psuć. A przy oka­zji na­da­je się do przy­go­to­wa­nia szyb­kie­go żu­ru. (wię­cej…)

Czytaj dalej Pieczenie chle­ba do­mo­we­go na za­kwa­sie: Część 4 — prze­pis na płyn­ny żyt­ni za­kwas chlebowy

Pieczenie chle­ba do­mo­we­go na za­kwa­sie: część 2 – co jest po­trzeb­ne do pie­cze­nia chleba?

O AUTOMATACH DO PIECZENIA CHLEBA

Ostatnio po­pu­lar­ne sta­ją się nie­dro­gie, au­to­ma­tycz­ne urzą­dze­nia do pie­cze­nia chle­ba. Wystarczy wsy­pać do środ­ka skład­ni­ki lub go­to­wą mie­szan­kę chle­bo­wą, do­lać wo­dy, włą­czyć i po ja­kimś cza­sie wy­jąć pach­ną­cy, go­rą­cy bo­che­nek. (wię­cej…)

Czytaj dalej Pieczenie chle­ba do­mo­we­go na za­kwa­sie: część 2 – co jest po­trzeb­ne do pie­cze­nia chleba?

Pieczenie chle­ba do­mo­we­go na za­kwa­sie: Część 1 – Dlaczego piec chleb?

W obec­nych cza­sach pie­cze­nie chle­ba wy­da­je się ana­chro­ni­zmem. Mamy wszak du­ży wy­bór wszel­kie­go ro­dza­ju pie­czy­wa w skle­pach. Bez wy­sił­ku moż­na za­opa­trzyć się w cie­pły chleb, świe­że bu­łecz­ki, czy też je­śli ktoś wo­li hi­gie­nicz­nie za­pa­ko­wa­ne i po­kro­jo­ne w krom­ki bo­chen­ki. Dlaczego ma­my więc co­fać się do lat 60-tych XX wie­ku, kie­dy to jesz­cze, zwłasz­cza na wsiach, pie­czo­no chleb w do­mu? (wię­cej…)

Czytaj dalej Pieczenie chle­ba do­mo­we­go na za­kwa­sie: Część 1 – Dlaczego piec chleb?

Pieczenie chle­ba

Fragment po­rad­ni­ka 'Gospodyni do­sko­na­ła’ z ro­ku 1889

Jest to stwier­dzo­ną do­świad­cze­niem rze­czą, że we wsiach, gdzie nie ma la­sów i drze­wo ku­po­wać trze­ba, le­piej jest da­wać zbo­że do pie­ka­rza w naj­bliż­szem mia­stecz­ku i brać od nie­go chleb dla cze­la­dzi i dla pań­stwa. Zwykle za funt zbo­ża do­sta­je się funt chle­ba. Opalenie bo­wiem pie­ca do pie­cze­nia chle­ba wie­le wy­ma­ga drze­wa, a wę­gla­mi ka­mien­ne­mi za­stą­pić go nie moż­na. (wię­cej…)

Czytaj dalej Pieczenie chle­ba

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania