Zagadki dla dzieci

Zagadki to przy­jem­na a za­ra­zem bar­dzo po­ży­tecz­na for­ma za­ba­wy dla dziec­ka. Idealna za­rów­no na spa­cer po par­ku, da­le­ką po­dróż po­cią­giem czy też mi­ły spo­sób na wie­czor­na wy­ci­sze­nie dziec­ka przed snem. Odgadywanie za­ga­dek uczy dzie­ci my­śle­nia, ana­li­zo­wa­nia tek­stu, po­rząd­ku­je ich wie­dzę o świe­cie, za­chę­ca do zdo­by­wa­nia co­raz więk­szej wie­dzy ale przede wszyst­kim bawi.

(wię­cej…)

Czytaj dalejZagadki dla dzieci

Pomoce na­uko­we – Dodawanie pisemne

Sprawne wy­ko­ny­wa­nie ra­chun­ków wy­ma­ga ćwi­czeń. Nasze star­sze Czytelniczki i Czytelnicy pa­mię­ta­ją za­pew­ne z dzie­ciń­stwa dłu­gie go­dzi­ny spę­dzo­ne na li­cze­niu „słup­ków” czy­li ćwi­cze­niu pi­sem­ne­go do­da­wa­nia i odej­mo­wa­nia. Dlatego też nie ma­ją pro­ble­mów z li­cze­niem gdy pod rę­ką nie ma kal­ku­la­to­ra czy in­nej ma­szy­ny li­czą­cej. Tymczasem współ­cze­sne dzie­ci ma­ją wie­le pro­ble­mów z ra­chun­ka­mi. Wszechobecność kal­ku­la­to­rów roz­le­ni­wia i zda­rza­ją się trze­cio czy na­we­ty czwar­to­kla­si­ści, któ­rzy do­da­ją licz­by za po­mo­cą palców…

(wię­cej…)

Czytaj dalejPomoce na­uko­we – Dodawanie pisemne

Szablony do na­uki literek

Ucząc dziec­ko li­te­rek war­to się­gać po róż­no­rod­ne po­mo­ce. Na po­czą­tek przy­da­dzą się ko­lo­ro­we kar­ty z li­ter­ka­mi, dzię­ki któ­rym dziec­ko na­uczy się łą­czyć li­ter­ki z na­zwa­mi róż­nych zwie­rząt. W pew­nym mo­men­cie moż­na też włą­czyć do na­uki sza­blo­ny, na któ­rych dziec­ko bę­dzie mo­gło po­pró­bo­wać swo­ich sił w pisaniu.

(wię­cej…)

Czytaj dalejSzablony do na­uki literek

Zagadki dla dzie­ci o kwia­tach, owo­cach i warzywach

Zabawa w zga­duj – zga­du­la, czy­li od­ga­dy­wa­nie za­ga­dek po­tra­fi dać dzie­ciom du­żo ra­do­ści. To do­sko­na­ła za­ba­wa na uro­dzi­no­we kinder-party dla przed­szko­la­ków. Dajmy moż­li­wość wy­ka­zać się wie­dzą każ­de­mu z ma­lu­chów. Zadając za­gad­kę kie­ruj­my ją za­wsze do kon­kret­nej oso­by, pro­sząc resz­tę, by po­cze­ka­ła na swo­ją ko­lej, w prze­ciw­nym ra­zie od­po­wie­dzi na nie bę­dą udzie­lać tyl­ko te bar­dziej prze­bo­jo­we dzie­ci, a te nie­co nie­śmia­łe zo­sta­ną z bo­ku… Oczywiści je­śli za­gad­ki bę­dą zbyt trud­ne, dzie­ci mo­gą się znie­chę­cić, sta­raj­my się więc do­pa­so­wać je do wie­ku dziec­ka. (wię­cej…)

Czytaj dalejZagadki dla dzie­ci o kwia­tach, owo­cach i warzywach

Zagadki dla dzie­ci o zwierzętach

Zagadki to mi­ła a jed­no­cze­śnie po­ży­tecz­na for­ma za­ba­wy dla dziec­ka. Idealna na prze­chadz­kę po skwer­ku, par­ku czy le­sie, na dłu­gą po­dróż po­cią­giem lub wie­czor­ne po­ga­dusz­ki z dziec­kiem po po­wro­cie z pra­cy. Rozwiązywanie za­ga­dek ćwi­czy u dzie­ci lo­gicz­ne my­śle­nie i ana­li­zo­wa­nie tek­stu, po­rząd­ku­je ich wie­dzę o świe­cie, za­chę­ca do zdo­by­wa­nia no­wej wie­dzy i utrwa­la­ne tej, już na­by­tej, ale przede wszyst­kim ba­wi. (wię­cej…)

Czytaj dalejZagadki dla dzie­ci o zwierzętach

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania