Karty z al­fa­be­tem do na­uki literek

Bawiąc uczyć, a ucząc ba­wić – nic pro­strze­go. Kolorowe kar­ty ze zwie­rzę­ta­mi po­mo­gą Twojemu dziec­ku we­so­ło wkro­czyć w świat li­te­rek. Każde zwie­rzę przed­sta­wia od­po­wia­da­ją­cą mu li­te­rę, któ­ra zo­sta­ła rów­nież moc­niej ozna­czo­na w pod­pi­sie obrazka.

Wydrukuj wszyst­kie 3 ar­ku­sze na dość gru­bym pa­pie­rze i wy­tnij kar­ty, tak jak zo­sta­ło to za­zna­czo­ne. Możesz też wy­dru­ko­wać ar­ku­sze z kar­ta­mi na zwy­kłym pa­pie­rze, na­kle­ić na ko­lo­ro­wy kar­ton, moc­no przy­ci­snąć du­żą cięż­ką książ­ką i wy­ciąć, kie­dy klej bę­dzie suchy.

Szablon kart z al­fa­be­tem do na­uki li­te­rek jest pli­kiem w for­ma­cie PDF, dzię­ki cze­mu ła­two go wy­dru­ko­wać. Do wy­świe­tle­nia i wy­dru­ko­wa­nia w sys­te­mach Windows po­trze­bu­je­my do nich dar­mo­we­go pro­gra­mu Adobe Reader, je­śli nie jest za­in­sta­lo­wa­ny, moż­na po­brać go tu­taj. W sys­te­mach Linux i Mac OS do­dat­ko­we opro­gra­mo­wa­nie nie jest potrzebne.

Leave a Reply