Pomoce na­uko­we – Dodawanie pisemne

Sprawne wy­ko­ny­wa­nie ra­chun­ków wy­ma­ga ćwi­czeń. Nasze star­sze Czytelniczki i Czytelnicy pa­mię­ta­ją za­pew­ne z dzie­ciń­stwa dłu­gie go­dzi­ny spę­dzo­ne na li­cze­niu „słup­ków” czy­li ćwi­cze­niu pi­sem­ne­go do­da­wa­nia i odej­mo­wa­nia. Dlatego też nie ma­ją pro­ble­mów z li­cze­niem gdy pod rę­ką nie ma kal­ku­la­to­ra czy in­nej ma­szy­ny li­czą­cej. Tymczasem współ­cze­sne dzie­ci ma­ją wie­le pro­ble­mów z ra­chun­ka­mi. Wszechobecność kal­ku­la­to­rów roz­le­ni­wia i zda­rza­ją się trze­cio czy na­we­ty czwar­to­kla­si­ści, któ­rzy do­da­ją licz­by za po­mo­cą palców…

(wię­cej…)

Czytaj dalej Pomoce na­uko­we – Dodawanie pisemne

Szablony do na­uki literek

Ucząc dziec­ko li­te­rek war­to się­gać po róż­no­rod­ne po­mo­ce. Na po­czą­tek przy­da­dzą się ko­lo­ro­we kar­ty z li­ter­ka­mi, dzię­ki któ­rym dziec­ko na­uczy się łą­czyć li­ter­ki z na­zwa­mi róż­nych zwie­rząt. W pew­nym mo­men­cie moż­na też włą­czyć do na­uki sza­blo­ny, na któ­rych dziec­ko bę­dzie mo­gło po­pró­bo­wać swo­ich sił w pisaniu.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Szablony do na­uki literek

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania