Szablony do na­uki literek

Ucząc dziec­ko li­te­rek war­to się­gać po róż­no­rod­ne po­mo­ce. Na po­czą­tek przy­da­dzą się ko­lo­ro­we kar­ty z li­ter­ka­mi, dzię­ki któ­rym dziec­ko na­uczy się łą­czyć li­ter­ki z na­zwa­mi róż­nych zwie­rząt. W pew­nym mo­men­cie moż­na też włą­czyć do na­uki sza­blo­ny, na któ­rych dziec­ko bę­dzie mo­gło po­pró­bo­wać swo­ich sił w pisaniu.

Przygotowaliśmy dla Waszych dzie­ci sza­blon z wszyst­ki­mi li­te­ra­mi al­fa­be­tu. Każda kar­ta za­wie­ra wzór ma­łej i wiel­kiej li­te­ry, sło­wo za­czy­na­ją­ce się na tą li­te­rę, przed­sta­wia­ją­cy ją ob­ra­zek oraz sześć li­ni­jek do ćwi­czeń kaligraficznych.

Szablon jest pli­kiem w for­ma­cie PDF, dzię­ki cze­mu ła­two go wy­dru­ko­wać. Do wy­świe­tle­nia i wy­dru­ko­wa­nia w sys­te­mach Windows po­trze­bu­je­my do nich dar­mo­we­go pro­gra­mu Adobe Reader, je­śli nie jest za­in­sta­lo­wa­ny, moż­na po­brać go tu­taj. W sys­te­mach Linux i Mac OS do­dat­ko­we opro­gra­mo­wa­nie nie jest potrzebne.

Leave a Reply