Szablony do na­uki literek

Ucząc dziec­ko li­te­rek war­to się­gać po róż­no­rod­ne po­mo­ce. Na po­czą­tek przy­da­dzą się ko­lo­ro­we kar­ty z li­ter­ka­mi, dzię­ki któ­rym dziec­ko na­uczy się łą­czyć li­ter­ki z na­zwa­mi róż­nych zwie­rząt. W pew­nym mo­men­cie moż­na też włą­czyć do na­uki sza­blo­ny, na któ­rych dziec­ko bę­dzie mo­gło po­pró­bo­wać swo­ich sił w pisaniu.

(wię­cej…)

Czytaj dalejSzablony do na­uki literek

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania