Pomoce na­uko­we – Dodawanie pisemne

Dodawanie pi­sem­ne jest nie­zbęd­ną umie­jęt­no­ścią. Sprawne wy­ko­ny­wa­nie ra­chun­ków wy­ma­ga ćwi­czeń. Nasze star­sze Czytelniczki i Czytelnicy pa­mię­ta­ją za­pew­ne z dzie­ciń­stwa dłu­gie go­dzi­ny spę­dzo­ne na li­cze­niu „słup­ków” czy­li ćwi­cze­niu pi­sem­ne­go do­da­wa­nia i odej­mo­wa­nia. Dlatego też nie ma­ją pro­ble­mów z li­cze­niem gdy pod rę­ką nie ma kal­ku­la­to­ra czy in­nej ma­szy­ny li­czą­cej. Tymczasem współ­cze­sne dzie­ci ma­ją wie­le pro­ble­mów z ra­chun­ka­mi. Wszechobecność kal­ku­la­to­rów roz­le­ni­wia i zda­rza­ją się trze­cio czy na­we­ty czwar­to­kla­si­ści, któ­rzy do­da­ją licz­by za po­mo­cą palców…

Dlatego przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­ne ar­ku­sze do ćwi­cze­nia do­da­wa­nia pi­sem­ne­go. Poniżej moż­na po­pbrać 5 ze­sta­wów ła­twych ćwi­czeń na do­da­wa­nie liczb do 100, oraz 5 nie­co trud­niej­szych z licz­ba­mi do 1000. W każ­dym ze­sta­wie znaj­du­je się 100 słup­ków do pod­su­mo­wa­nia, po­dzie­lo­nych na stro­ny po 25 przy­kła­dów. Na ostat­niej zaś stro­nie umie­ści­li­śmy ta­bel­ki z wy­ni­ka­mi do­da­wa­nia upo­rząd­ko­wa­ny­mi w ta­ki spo­sób, że spraw­dze­nie pra­cy na­sze­go dziec­ka po­trwa za­le­d­wie kil­ka sekund.

Niezależnie od te­go, czy Twoje dziec­ko jest w trze­ciej, czwar­tej czy pią­tej kla­sie szko­ły pod­sta­wo­wej, na­sze ar­ku­sze do­da­wa­nia w słup­kach bę­dą od­po­wied­nie. Jest ich aż 10, więc star­czy na dłu­gie go­dzi­ny rachunków.

Aby po­brać po­szcze­gól­ne ze­sta­wy ćwi­czeń pro­szę klik­nąć przy­cisk „Download” przy na­zwie pli­ku po­ni­żej. Dodawanie pi­sem­ne jest proste!

Leave a Reply