Zakładki na szy­deł­ku — wzo­ry dla każdego

Zakładki na szy­deł­ku to mi­ły upo­mi­nek dla naj­bliż­szych np. na dzień mat­ki. Taki uro­czy pre­zent spra­wi na pew­no wie­le ra­do­ści. Każdy za­bie­rze się za czy­ta­nie ma­jąc ta­ką za­kład­kę 😉 U nas znaj­dziesz dwa pro­ste wzo­ry na za­kład­ki na szy­deł­ku: mar­chew­kę i ko­lo­ro­we kółka.

Zakładki na szy­deł­ku – wzór 1 bar­dzo marchewkowy

Zakładka wykonana na szydełku — ruda marchewka.

1 rząd – z po­ma­rań­czo­we­go kor­don­ka na­bie­ra­my 12 oczek łań­cusz­ka
2 rząd – wkłu­wa­my w 2 oczko i prze­ra­bia­my resz­tę pół­słup­ka­mi
3 rząd – w pierw­szym i ostat­nim oczku do­da­je­my po do­dat­ko­wym pół­słup­ku, resz­ta po­je­dyn­cze pół­słup­ki
4-6 rząd – sa­me słup­ki
7 rząd – dwa pierw­sze i dwa ostat­nie słup­ki prze­ra­bia­my ra­zem, resz­ta słup­ków nor­mal­nie
8-14 rząd – sa­me słup­ki
15 rząd – jak w rzę­dzie 7
16-18 rząd – sa­me słup­ki
19 rząd – jak w rzę­dzie 7
20-21 rząd – sa­me słup­ki
22 rząd – jak w rzę­dzie 7
23-24 rząd – sa­me słup­ki
25 rząd – jak w rzę­dzie 7
26 rząd – dwa słup­ki
27 rząd – dwa słup­ki prze­ra­bia­ne ra­zem
28 rząd – je­den słu­pek
29 rząd – jed­no oczko ścisłe

Nitki koń­czą­cej mar­chew­kę nie cho­wa­my w ro­bót­kę – bę­dzie sta­no­wić ciąg dal­szy korzenia.

Natka mar­chew­ki: na gó­rze mar­chew­ki wkłu­wa­my szy­deł­ko i zie­lo­nym kor­don­kiem ro­bi­my 6 czek łań­cusz­ka i z po­wro­tem 6 pół­słup­ków; w ten sam spo­sób ro­bi­my trzy ga­łąz­ki z natki

Szydełkowa za­kład­ka — wzór 2 ko­lo­ro­wy i okrągły

Szydełkowa zakładka — wzór kolorowy z kółkami

Nabieramy 6 oczek łań­cusz­ka i łą­czy­my je w kół­ko oczkiem ści­słym. Na ba­zie te­go ko­ła ro­bi­my 18 słup­ków po­dwój­nie na­bie­ra­nych i oczkiem ści­słym łą­czy­my je w koło.

Takich kó­łek ro­bi­my 6 w róż­nych ko­lo­rach (lub jed­no­barw­ne jak kto woli).

Teraz bie­rze­my się za ob­rę­bia­nie i łą­cze­nie kó­łek. Nowym ko­lo­rem wkłu­wa­my w jed­no z kó­łek i pół­słup­ka­mi prze­ra­bia­my 9 oczek. Bierzemy ko­lej­ne kół­ko i znów 9 oczek i na­stęp­ne, pó­ki wszyst­kie nie bę­dą po­łą­czo­ne, wte­dy pół­słup­ka­mi prze­ra­bia­my da­lej dookoła.

W dru­gim rzę­dzie łą­cze­nia ro­bi­my słup­ki, do­da­jąc po­mię­dzy ni­mi po jed­nym oczku łań­cusz­ka, by ro­bót­ka by­ła pła­ska. Gdy do­cho­dzi­my do łą­cze­nia dwóch kó­łek, po ósmym oczku nie wy­ra­bia­my już oczka łań­cusz­ka. Dziewiąte oczko i dwa pierw­sze oczka no­we­go kół­ka prze­ra­bia­my ra­zem. Potem znów oczko łań­cusz­ka i oczko słup­ka aż do końca.

Zbędne nit­ki ma­sku­je­my ostroż­nie w robótce.

Zakładki kroch­ma­li­my i de­li­kat­nie pra­su­je­my po le­wej stronie.

Leave a Reply