Robótki szy­deł­ko­we – wzo­ry na za­kład­ki do książek

Szydełkowe za­kład­ki do ksią­żek to mi­ły upo­mi­nek dla naj­bliż­szych np. na dzień mat­ki. Taki uro­czy pre­zent spra­wi na pew­no wie­le ra­do­ści. Każdy za­bie­rze się za czy­ta­nie ma­jąc ta­ką za­kład­kę 😉 (wię­cej…)

Czytaj dalej Robótki szy­deł­ko­we – wzo­ry na za­kład­ki do książek

Szydełkowa za­kład­ka – wzór na aniołka

Anielski dro­biazg dla mi­ło­śni­ków ksią­żek, ale nie tyl­ko. Zrobiony na szy­deł­ku pła­ski anio­łek nada się ja­ko apli­ka­cja na jed­no­barw­ną po­dusz­kę. Aniołek z krót­szą su­kien­ką (ro­bi­my na szy­deł­ku do 26-27 rzę­du) moż­na przy­kle­ić na kart­kę na Boże Narodzenie do bli­skiej oso­by. Jeśli do­dat­ko­wo za­mo­cu­je­my mu do au­re­ol­ki wie­sza­czek, moż­na go rów­nież po­wie­sić ja­ko ozdo­bę na choinkę.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Szydełkowa za­kład­ka – wzór na aniołka

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania