Szydełkowa za­kład­ka – wzór na aniołka

Anielski dro­biazg dla mi­ło­śni­ków ksią­żek, ale nie tyl­ko. Zrobiony na szy­deł­ku pła­ski anio­łek nada się ja­ko apli­ka­cja na jed­no­barw­ną po­dusz­kę. Aniołek z krót­szą su­kien­ką (ro­bi­my na szy­deł­ku do 26-27 rzę­du) moż­na przy­kle­ić na kart­kę na Boże Narodzenie do bli­skiej oso­by. Jeśli do­dat­ko­wo za­mo­cu­je­my mu do au­re­ol­ki wie­sza­czek, moż­na go rów­nież po­wie­sić ja­ko ozdo­bę na choinkę.


Potrzebne ma­te­ria­ły:

  • bia­ły kordonek,
  • szy­deł­ko,
  • kroch­mal do usztyw­nie­nia go­to­we­go aniołka.

Schemat wy­ko­na­nia:

1 rząd – (głowa)5 oczek łań­cusz­ka łą­czy­my w kół­ko 1 oczkiem ścisłym
2 rząd – 3 oczka łań­cusz­ka, a da­lej 15 słup­ków na ba­zie kół­ka, łą­czy­my 1 oczkiem ści­słym z 3 oczkiem łań­cusz­ka z po­cząt­ku rzę­du (16 oczek)

3 rząd – prze­ra­bia­my 14 oczek łań­cusz­ka (au­re­ola) i wbi­ja­my szy­deł­ko w 8 oczko na kół­ku; ro­bót­kę ob­ra­ca­my i prze­ra­bia­my łań­cu­szek z po­wro­tem pół­sup­ka­mi, a da­lej już na głów­ce 2 oczka ści­słe, 2 słup­ki w jed­no oczko, po słup­ku w 2 ko­lej­ne oczka, 2 słup­ki w jed­no oczko, 1 oczko łań­cusz­ka i obracamy
4 rząd – (za­czy­na­my od 2 oczka) 2 słup­ki w pierw­sze oczko, po słup­ku w 4 ko­lej­ne oczka, 2 słup­ki w ostat­nie oczko (8 oczek)
5 rząd – (skrzydła)3 oczka łań­cusz­ka, po 3 po­dwój­ne słup­ki w każ­de z 3 pierw­szych oczek, 2 słup­ki, po 3 po­dwój­ne słup­ki w każ­de z 3 ko­lej­nych oczek
6 rząd – 3 oczka łań­cusz­ka, da­lej ro­bi­my po 3 po­dwój­ne słup­ki w każ­de z 6 ko­lej­nych oczek, 8 słup­ków, po 3 po­dwój­ne słup­ki w 6 ko­lej­nych oczek, 1 oczko łańcuszka
7 rząd – (za­czy­na­my od 2 oczka) ca­ły rząd pół­słup­ków (44 oczka), 1 oczko łańcuszka
8 rząd – (ko­lej­ne rzę­dy za­czy­na­my za­wsze od 2 oczka) 18 oczek ści­słych, 6 pół­słup­ków, 1 oczko łańcuszka
9 rząd – (su­kien­ka) 10 pół­słup­ków, 1 oczko łań­cusz­ka (ro­bót­kę obracamy)
10 rząd – 2 pół­słup­ki w 2 pierw­sze oczka, po pół­słup­ku w 8 ko­lej­ny ch oczek, po2 pół­słup­ki w 2 ostat­nie oczka (14 oczek), 1 oczko łań­cusz­ka (ro­bót­kę obracamy)
11-60 rząd – pół­słup­ka­mi, bez dal­sze­go do­da­wa­nia ro­bi­my anioł­ko­wi pro­stą su­kien­ką (dla uroz­ma­ice­nia moż­na po 53 rzę­dzie zro­bić ko­ron­ko­wą wstaw­kę ście­giem kloc­ko­wym, ale nie jest to konieczne)

Leave a Reply