Bransoletka lub za­kład­ka tka­na na słomkach

Chcę Wam za­pro­po­no­wać wy­ko­na­nie z dzieć­mi ko­lo­ro­wej pra­cy pla­stycz­nej z włócz­ki. Pomysł jest pro­sty i bar­dzo uni­wer­sal­ny. Można go wy­ko­rzy­stać do stwo­rze­nia włócz­ko­wej za­kład­ki do ksią­żek lub zro­bić dla sie­bie i przy­ja­ciół­ki mięk­ką bran­so­let­kę. Tkana bran­so­let­ka lub za­kład­ka to świet­ny po­mysł na za­ję­cia pla­stycz­ne lub świe­tli­co­we w szkole.

Aby zro­bić mięk­ką włócz­ko­wą bran­so­let­kę lub za­kład­kę do ksią­żek bę­dzie potrzeba:

  • trzech pa­pie­ro­wych sło­mek do na­po­jów (ru­rek),
  • ta­śmy klejącej,
  • ko­lo­ro­wej włócz­ki (lub cien­kiej weł­ny) — ide­al­nie spraw­dzą się tu wszyst­kie reszt­ki włó­czek po ro­bie­niu na dru­tach lub szydełkowaniu,
  • no­ży­czek,
  • cien­kie­go szydełka.

Ucinamy trzy ka­wał­ki włócz­ki o oko­ło 30 cm dłuż­sze niż słom­ki. Pomagając so­bie szy­deł­kiem prze­cią­ga­my każ­dy z ka­wał­ków włocz­ki przez rur­kę do na­po­jów tak, by z każ­dej stro­ny słom­ki wy­sta­wa­ło po 15 cm włócz­ki. Na jed­nym koń­cu sło­mek wią­że­my su­pe­łek. Poniżej su­peł­ka okle­ja­my słom­ki ta­śmą kle­ją­cą, tak aby ukła­da­ły się pła­sko obok sie­bie. Wokół jed­nej skraj­nej słom­ki za­wią­zu­je­my włócz­kę i roz­po­czy­na­my prze­pla­ta­nie włócz­ki wo­kół ru­rek, na­prze­mien­nie tak jak na kro­śnie. Kolejne rzę­dy wy­ple­cio­nej włócz­ki prze­su­wa­my do gó­ry i tka­my aż do koń­ca słomek. 

Gdy włócz­ka za­kry­wa ca­łą dłu­goś ru­rek za­wią­zu­je­my ją wo­kół rur­ki tak jak na po­cząt­ku. Odcinamy nad­miar włócz­ki zo­sta­wia­jąc tyl­ko od­ci­nek po­dob­ny dłu­go­ścią do wy­sta­ją­cej ru­rek nit­ki. Rozcinamy i od­kle­ja­my ta­śmę kle­ją­cą, któ­ra trzy­ma słom­ki i de­li­kat­nie wy­su­wa­my rur­ki ze środ­ka jed­na po dru­giej rur­ki. Zostaje nam dzię­ki te­mu luź­no wy­ple­cio­ny tka­ny pa­sek wo­kół trzech ni­tek ba­zo­wych, któ­re by­ły w słom­kach. Zawiązujemy te nit­ki na su­pe­łek na koń­cu wy­ple­cio­ne­go pa­ska. W ten spo­sób po­wsta­ła mięk­ka, ko­lo­ro­wa za­kład­ka do książek.

Jeśli na­szą za­kład­kę ob­wią­że­my wo­kół nad­garst­ka po­wsta­nie mięk­ka, ko­lo­ro­wa bransoletka.

Taka tka­na na rur­kach włócz­ko­wa za­kład­ka i bran­so­let­ka mo­że być do­sko­na­łym pre­zen­tem na Dzień Matki lub Dzień Babci. Równie do­brym po­my­słem mo­że być też wy­ko­na­nie bran­so­let­ki z mu­li­ny.

Leave a Reply