Wakacje z dzieć­mi za gra­ni­cą. Jak się przy­go­to­wać do lo­tu samolotem?

Wyjazdy z dzieć­mi na wa­ka­cje mo­gą być uda­ne i bez­stre­so­we. Wystarczy, że ro­dzi­ce za­dba­ją o od­po­wied­nie przy­go­to­wa­nie do po­dró­ży, to lot sa­mo­lo­tem upły­nie w mi­łej at­mos­fe­rze. Na ja­kie kwe­stie zwró­cić uwa­gę przed wy­jaz­dem na urlop z dzieć­mi za gra­ni­cę? Co jest waż­ne, by wa­ka­cje by­ły udane?

Krótki lot i ho­tel przy­ja­zny rodzinom

Przed wy­jaz­dem na wa­ka­cje za gra­ni­cę z dziec­kiem po­win­no się do­brze prze­my­śleć wy­bór kra­ju, do któ­re­go się po­le­ci. Podróż trwa­ją­ca 9-10 go­dzin jest trud­na do znie­sie­nia na­wet dla do­ro­słe­go, dla­te­go na urlop z młod­szy­mi człon­ka­mi ro­dzi­ny war­to wy­bie­rać kra­je po­ło­żo­ne bli­żej Polski. Lot, któ­ry trwa 2-3 go­dzi­ny, to czas, któ­ry naj­młod­sze dzie­ci prze­sy­pia­ją. Nieco star­sze z ko­lei zdą­żą obej­rzeć kil­ka ba­jek, za­nim za­czną się nu­dzić i prze­szka­dzać pa­sa­że­rom dookoła.

Kolejną waż­ną kwe­stią jest ho­tel. Powinien być to obiekt przy­ja­zny dzie­ciom. Brodzik, plac za­baw i mi­ni klub z ani­ma­to­rem spra­wia­ją, że dziec­ko ma moż­li­wość ko­rzy­sta­nia z atrak­cji do­sto­so­wa­nych do  swo­ich po­trzeb. Dzięki te­mu ro­dzi­ce przy­jem­nie spę­dza­ją czas i nie mar­twią się, że dziec­ko się nudzi.

Dojazd na lot­ni­sko wła­snym samochodem

Dojazd na lot­ni­sko wła­snym sa­mo­cho­dem w przy­pad­ku ro­dzin z dzieć­mi to naj­lep­sze roz­wią­za­nie. Dzieci nie naj­le­piej zno­szą dłu­gie po­dró­że, dla­te­go ich czas po­win­no się skró­cić do mi­ni­mum. Korzystanie z ko­mu­ni­ka­cji pu­blicz­nej wy­dłu­ża czas prze­jaz­du na lot­ni­sku i nie za­pew­nia od­po­wied­niej ela­stycz­no­ści ro­dzi­nie z dziec­kiem. Jazda wła­snym sa­mo­cho­dem da­je moż­li­wość za­trzy­ma­nia się w ra­zie po­trze­by w do­wol­nym miej­scu oraz pod­je­cha­nia pod sam port lotniczy.

Wybierając lot­ni­sko Berlin Brandenburg par­king moż­na za­re­zer­wo­wać wcze­śniej, a na­stęp­nie po­zo­sta­wić na nim sa­mo­chód na czas po­by­tu na wa­ka­cjach. Dobrym roz­wią­za­niem jest pod­wie­zie­nie jed­ne­go z ro­dzi­ców wraz z dziec­kiem bez­po­śred­nio pod wej­ście do ter­mi­na­la. Drugi ro­dzic mo­że z ko­lei od­sta­wić au­to na za­re­zer­wo­wa­ny po­stój, a na­stęp­nie do­łą­czyć do resz­ty ro­dzi­ny. Dostępne miej­sca par­kin­go­we przy por­tach lot­ni­czych moż­na spraw­dzić na Parkos.

Akcesoria, któ­re uła­twia­ją po­dróż sa­mo­lo­tem z dzieckiem

Przyjazd pod lot­ni­sko wła­snym sa­mo­cho­dem, uła­twia za­pa­ko­wa­nie wszyst­kich ak­ce­so­riów, któ­re uła­twia­ją po­dróż sa­mo­lo­tem ma­lu­cha­mi. Bagaż pod­ręcz­ny ma ogra­ni­czo­ną po­jem­ność, jed­nak do sa­mo­cho­du moż­na za­brać rów­nież wó­zek dzie­cię­cy. Dzieci do 3 lat mo­gą po­dró­żo­wać z wóz­kiem dzie­cię­cym bez do­dat­ko­wych opłat. Rodzic mo­że nadać wó­zek od ra­zu wraz z ba­ga­żem re­je­stro­wa­nym lub po­zo­sta­wić go przed wej­ściem na pod­kład sa­mo­lo­tu. Korzystanie z wóz­ka na lot­ni­sku uła­twia ocze­ki­wa­nie na od­pra­wę i od­lot na za­gra­nicz­ne wcza­sy. Wózek przy­da­je się w szcze­gól­no­ści, gdy go­dzi­na od­lo­tu przy­pa­da na go­dzi­ny noc­ne. Maluch mo­że w nim spo­koj­nie spać, za­nim wsią­dzie do samolotu.

Ulubione za­baw­ki… i do­bre nastawienie!

Na czas po­dró­ży sa­mo­lo­tem war­to za­brać dla dziec­ka je­go ulu­bio­ne za­baw­ki. Ulubiona przy­tu­lan­ka przy­da się w cza­sie drzem­ki, a nie­wiel­kie au­to lub lal­ka za­po­bie­gną nu­dzie. Jeśli dziec­ko jest wy­star­cza­ją­co du­że, w sa­mo­lo­cie mo­że oglą­dać baj­ki. Do ich oglą­da­nia przy­da­je się ta­blet oraz po­wer­bank, któ­ry za­po­bie­gnie roz­ła­do­wa­niu ba­te­rii w trak­cie lo­tu. Podróż sa­mo­lo­tem uprzy­jem­nia­ją tak­że kred­ki, ko­lo­ro­wan­ki w wer­sji mi­ni, ma­łe ze­sta­wy pi­sa­ków i ksią­żecz­ki z bajkami.

Warto do­brze na­sta­wić się do lo­tu i ogra­ni­czyć stres u dziec­ka. Jeśli ca­ła ro­dzi­na jest spo­koj­na i nie de­ner­wu­je się na lot­ni­sku, szan­se na spo­koj­ny lot są więk­sze. Dziecko wy­czu­wa nie­po­kój ro­dzi­ców, przez co mo­że być nad­mier­nie po­bu­dzo­ne. Spokój ro­dzi­ców po­ma­ga prze­trwać lot z dziec­kiem i wy­brać się na upra­gnio­ny urlop bez zbęd­ne­go stresu.

Leave a Reply