Biało czer­wo­ny ko­ty­lion z papieru

Przed zbli­ża­ją­cy­mi się pol­ski­mi świę­ta­mi na­ro­do­wy­mi przy­pa­da­ją­cy­mi na 3 ma­ja (Święto Konstytucji 3 ma­ja) czy 11 li­sto­pa­da (Święto Niepodległości) czę­sto szu­ka się po­my­słów na wy­ko­na­nie pro­stych ozdób w bar­wach na­ro­do­wych. W tym ar­ty­ku­le po­ka­żę jak wy­ko­nać pro­sty bia­ło czer­wo­ny ko­ty­lion z pa­pie­ru, któ­ry bę­dzie ide­al­ną de­ko­ra­cją na te okazje.

Aby wy­ko­nać pa­pie­ro­wy ko­ty­lion w bar­wach na­ro­do­wych bę­dziesz po­trze­bo­wać: kart­kę bia­łe­go pa­pie­ru, kart­kę czer­wo­ne­go pa­pie­ru, klej do pa­pie­ru, no­życz­ki i szpil­kę lub agraf­kę do przy­pię­cia kotylionu.

Z dwóch kar­tek pa­pie­ru o for­ma­cie A4 (bia­łej i czer­wo­nej) zro­bisz dwa ko­ty­lio­ny, każ­dy o śred­ni­cy oko­ło 10 cm.

Kartkę bia­łe­go pa­pie­ru skła­da­my rów­no na pół i roz­ci­na­my wzdłuż zgię­cia. Otrzymaną po­łów­kę znów zgi­na­my na pół i roz­ci­na­my wzdłuż roz­cię­cia. To sa­mo ro­bi­my z kart­ką czer­wo­ne­go papieru.

Do wy­ko­na­nia bia­ło czer­wo­ne­go ko­ty­lio­nu po­trze­bu­je­my dwóch kar­te­czek bia­łych i dwóch czer­wo­nych. Każdą z kar­te­czek skła­da­my w rów­ną har­mo­nij­kę. Zgięcie har­mo­nij­ki po­win­no mieć gru­bość oko­ło 1 cm.

Mając czte­ry go­to­we har­mo­nij­ki (dwie har­mo­nij­ki czer­wo­ne i dwie bia­łe) zgi­na­my każ­dą z nich rów­no na pół i skle­ja­my na za­gię­ciu. Obie bia­łe skle­jo­ne po­środ­ku har­mo­nij­ki skle­ja­my ra­zem, by po­wsta­ło pół­ko­le. Podobnie obie czer­wo­ne har­mo­nij­ki skle­ja­my two­rząc dru­gie pół­ko­le. Czerwone i bia­łe pół­ko­la skle­ja­my ra­zem two­rząc okrą­gły ko­ty­lion w bar­wach na­ro­do­wych Polski.

Jeśli chce­my wy­ko­nać du­ży ko­ty­lion o śred­ni­cy oko­ło 20 cm ro­bi­my har­mo­nij­ki z kar­tek for­ma­tu A5.

Na środ­ku bia­ło czer­wo­ne­go ko­ty­lio­nu moż­na przy­kle­ić nie­wiel­kie go­dło Polski, ale nie jest to ko­niecz­ne. Można też do­dać tro­chę bły­sku, po­sy­pu­jąc ko­ty­lion brokatem.

Gotowy ko­ty­lion przy­pi­na­my do ubra­nia za po­mo­cą szpil­ki lub agraf­ki. Możemy też zro­bić kil­ka ko­ty­lio­nów i ude­ko­ro­wać ni­mi po­kój lub balkon.

Potrzebujesz wię­cej in­spi­ra­cji? Zapraszamy do prze­czy­ta­nia po­zo­sta­łych tek­stów do­ty­czą­cych prac do wy­ko­na­nia z pa­pie­ru.

Leave a Reply