Szybka me­ta­mor­fo­za sa­lo­nu: Praktyczny przewodnik

szybka metamorfoza salonu inspiracje styl boho loft

Tworzenie no­wo­cze­sne­go i przy­tul­ne­go sa­lo­nu mo­że być pro­ste, zwłasz­cza je­śli za­sto­su­jesz kil­ka klu­czo­wych ele­men­tów de­ko­ra­cyj­nych. W dzi­siej­szym ar­ty­ku­le po­dzie­li­my się po­my­sła­mi na szyb­ką me­ta­mor­fo­zę sa­lo­nu, wy­ko­rzy­stu­jąc de­ko­ra­cje o wy­ra­zi­stym cha­rak­te­rze, jak dy­wa­ny, po­dusz­ki de­ko­ra­cyj­ne, czy li­ców­ki ce­gla­ne oraz bibeloty.

Zmiana ścia­ny w mgnie­niu oka

Bardzo ła­twym za­bie­giem de­ko­ra­tor­skim jest zmia­na ko­lo­ru jed­nej ścia­ny w sa­lo­nie. Przemaluj jed­ną ścia­nę na in­ten­syw­ny ko­lor, aby na­tych­miast przy­cią­gnąć uwa­gę i stwo­rzyć punkt cen­tral­ny w sa­lo­nie. Zmiana ko­lo­ru jed­nej ścia­ny to wbrew po­zo­rom szyb­ki i eko­no­micz­ny spo­sób na od­mia­nę at­mos­fe­ry ca­łe­go wnę­trza. Wystarczy jed­na pusz­ka far­by, wa­łek, fo­lia ma­lar­ska, ta­śma za­bez­pie­cza­ją­ca i tro­chę chę­ci ? Zielony ko­lor ścia­ny wpro­wa­dzi do do­mu kla­sy­kę w na­tu­ral­nym kli­ma­cie, da też moż­li­wość aran­ża­cji w sty­lu bo­ho, za to gra­nat wpro­wa­dzi kli­mat ele­ganc­kie­go sty­lu no­wo­jor­skie­go. Jeśli masz wię­cej cza­su i lu­bisz no­wo­cze­sność – ułóż na ścia­nie li­ców­ki ce­gla­ne lub be­to­no­we pły­ty. Ten su­ro­we, in­du­strial­ne ele­ment do­sko­na­le kom­po­nu­ją się ze sty­lem lo­fto­wym, na­da­jąc sa­lo­no­wi cha­rak­te­ry­stycz­ne­go charakteru.

Dywan ja­ko głów­ny bohater

Wymień obec­ny dy­wan na no­wy.  Dywan peł­nią­cy ro­lę głów­ne­go bo­ha­te­ra wnę­trza szyb­ko na­da­je sa­lo­no­wi no­wy cha­rak­ter, jed­no­cze­śnie za­cho­wu­jąc funk­cję prak­tycz­ne­go ele­men­tu wy­po­sa­że­nia. Możesz ope­ro­wać za­rów­no ko­lo­rem, kształ­tem, jak i tek­stu­rą i wzo­rem. Jeżeli chcesz nadać wię­cej ener­gii we wnę­trzu skan­dy­naw­skim – pod­staw na musz­tar­do­wy dy­wan, za­wsze pa­su­ją­cy do sza­ro­ści. Jeżeli chcesz optycz­nie po­więk­szyć wnę­trze, po­staw na dy­wan kre­mo­wy lub bia­ły, któ­ry od ra­zu wpro­wa­dzi do do­mu wię­cej świa­tła. Obecne tech­no­lo­gie pro­duk­cji dy­wa­nów po­zwa­la­ją na za­kup dy­wa­nu w bar­dzo do­brej ja­ko­ści w roz­sąd­nej ce­nie, co da­je Ci du­że po­le do szyb­kiej zmia­ny aran­ża­cji mieszkania.

Kolorowa Eksplozja Poduszek:

Poduszki de­ko­ra­cyj­ne to de­ko­ra­cje do­mu, któ­re naj­ła­twiej zmie­nić, a któ­re po­tra­fią w mig zmie­nić cha­rak­ter prze­strze­ni. Rzuć się w wir ko­lo­rów, do­da­jąc do sa­lo­nu ze­staw po­du­szek w róż­nych od­cie­niach i wzo­rach. Połączenie po­du­szek w róż­nych ko­lo­rach i tek­stu­rach stwo­rzy dy­na­micz­ny wy­strój, od ra­zu oży­wia­jąc prze­strzeń. Dodaj odro­bi­nę przy­tul­no­ści, wy­ko­rzy­stu­jąc po­dusz­ki de­ko­ra­cyj­ne. W ce­lu nada­nia lo­fto­we­go cha­rak­te­ru, oprócz cha­rak­te­ry­stycz­nych ścian i su­ro­wych me­bli, do­daj po­dusz­ki w sty­lu loft. Wybieraj te w sto­no­wa­nych i ciem­nych ko­lo­rach, z de­li­kat­ny­mi wzo­ra­mi geo­me­trycz­ny­mi lub su­ro­wym, ale ele­ganc­kim wy­koń­cze­niem, lub po­dusz­ki skó­rza­ne. Te do­dat­ki z pew­no­ścią zde­fi­niu­ją prze­strzeń, do­da­jąc jej cha­rak­te­ry­stycz­ne­go kli­ma­tu. Kolejną opcją w me­ta­mor­fo­zie sa­lo­nu jest wpro­wa­dze­nie ele­men­tów de­ko­ra­cyj­nych w sty­lu skan­dy­naw­skim, jak sza­re po­dusz­ki de­ko­ra­cyj­ne. Jasne od­cie­nie, mi­ni­ma­li­stycz­ne i de­li­kat­ne do­dat­ki stwo­rzą at­mos­fe­rę spo­ko­ju i pro­sto­ty. Dekoracje w sty­lu skan­dy­naw­skim do­sko­na­le współ­gra­ją rów­nież z lo­fto­wym kli­ma­tem, na­da­jąc po­miesz­cze­niu rów­no­wa­gi. Dla odro­bi­ny swo­bo­dy i eks­tra­wa­gan­cji, się­gnij po po­dusz­ki bo­ho. Kolorowe tka­ni­ny, po­dusz­ki z frędz­la­mi – na przy­kład do­stęp­ne tu­taj – i po­dusz­ki w et­nicz­ne wzo­ry do­sko­na­le wkom­po­nu­ją się w no­wo­cze­sne wnę­trze, na­da­jąc mu uni­kal­ne­go charakteru.

szybka metamorfoza salonu inspiracje szarosc i musztarda

Oryginalne bi­be­lo­ty – krop­ka nad „I” wy­stro­ju mieszkania

Zastosuj in­te­re­su­ją­ce de­ko­ra­cje na otwar­tych pół­kach. Wzmocnij styl in­du­strial­ny do­da­jąc me­ta­lo­we ak­cen­ty, be­to­no­we do­ni­ce i prze­my­sło­we lam­py, aby wpro­wa­dzić do sa­lo­nu su­ro­wy, no­wo­cze­sny kli­mat. Elementy te do­sko­na­le współ­gra­ją ze so­bą, two­rząc spój­ną aran­ża­cję. Do wnę­trza skan­dy­naw­skie­go do­sko­na­le pa­su­ją drew­nia­ne do­ni­ce, czy też de­ko­ra­cje ma­ry­ni­stycz­ne w ja­snych błę­ki­tach. W sty­lu bo­ho spraw­dzą się ma­kra­my, za­sło­ny we wzo­ry, ple­cio­ne bież­ni­ki i ko­lo­ro­we wa­zo­ny na kwia­ty. Na ko­niec po­staw kil­ka ulu­bio­nych świec za­pa­cho­wych, a na sto­li­ku ka­wo­wym pa­te­rę z owo­ca­mi i po­dzi­wiaj efekt szyb­kiej metamorfozy.

Leave a Reply