Filcowe mi­ni – za­kład­ki na Dzień Matki

Zobaczcie jak ła­two moż­na zro­bić te mi­ni za­kład­ki – pre­zent dla ma­my na Dzień Matki. Tylko trosz­kę fil­cu, nie­co po­my­sło­wo­ści plus oczy­wi­ście jak naj­lep­sze ży­cze­nia dla ma­my – mi­ło­śnicz­ki czytania 🙂

Co bę­dzie­cie potrzebować:

  • filc w ar­ku­szach (do­wol­nie wy­bra­ne kolory), 
  • me­ta­lo­wy spi­nacz do papieru, 
  • igła,
  • nit­ka,
  • gu­zi­ki lub ko­ra­li­ki do dekoracji.

Z fil­cu wy­ci­na­my nie­du­że kó­łecz­ko (śred­ni­ca oko­ło 5 cen­ty­me­trów). Z fil­cu w in­nym ko­lo­rze wy­ci­na­my kwia­tek, li­stek lub ser­dusz­ko i przy­szy­wa­my wraz z gu­zicz­kiem lub ko­ra­li­ka­mi do wy­cię­te­go przed chwi­lą kó­łecz­ka z fil­cu. Całość przy­szy­wa­my do me­ta­lo­we­go spinacza.

Do swo­jej mini-zakładki uży­łam fil­cu o róż­nych gru­bo­ściach. Kółeczko wy­cię­łam z gru­be­go, a kwia­tek z cien­kie­go fil­cu. Jeśli ma­cie tyl­ko cien­ki filc mo­że­cie zszyć ze so­bą dwa kó­łecz­ka, by za­kład­ka by­ła sztyw­niej­sza. Szew do­oko­ła mo­że być do­dat­ko­wym ele­men­tem dekoracyjnym.

Leave a Reply