Jak uszyć wi­szą­cy po­jem­nik na spi­na­cze do bielizny

Wygodny przy wie­sza­niu pra­nia, gdyż i je­go moż­na po­wie­sić w do­god­nym miej­scu: w ła­zien­ce, na bal­ko­no­wej su­szar­ce lub na ga­łę­zi w ogrodzie 😉

Aby uszyć po­jem­nik na spi­na­cze potrzebujesz:

  • ma­ły wie­szak na ubra­nia (roz­miar dzie­cię­cy) oraz 
  • ka­wa­łek ma­te­ria­łu (mo­gą to być na­sze ulu­bio­ne no­gaw­ki z nie­po­trzeb­nych spodni).

1. Na po­dwój­nie zło­żo­nym ma­te­ria­le za­zna­cza­my kształt po­jem­ni­ka, ob­ry­so­wu­jąc gór­ną stro­nę wieszaka.

2. Wycinamy za­zna­czo­ny kształt.

3. Wycinamy pro­sto­kąt o sze­ro­ko­ści o kil­ka cen­ty­me­trów dłuż­szej i szer­szej, niż pla­no­wa­ny otwór do wkła­da­nia spi­na­czy. Prostokąt po­słu­ży nam do ob­szy­cia otworu.

4. Przyszywamy pro­sto­kąt do ma­te­ria­łu. Szew ma mieć kształt wą­skie­go pro­sto­ką­ta o wy­mia­rach 3-4 cm x 15-18 cm. Od szwu do brze­gu na­le­ży zo­sta­wić ok 2-3 cm materiału.

5. Przecinamy ma­te­riał w ob­rę­bie prze­szy­te­go przed chwi­lą szwu, tak jak po­ka­za­no na zdjęciu.

6. Przez po­wsta­ły otwór wy­wi­ja­my do­szy­ty ka­wa­łek ma­te­ria­łu i przy­cze­pia­my go szpileczkami.

7. Przeszywamy wo­kół otwo­ru ście­giem pro­stym. Szyjemy bli­sko kra­wę­dzi otworu.

8. Obszyty otwór moż­na ob­szyć ta­śmą dekoracyjną.

9. Zszywamy nasz po­jem­nik po le­wej stro­nie, nie za­po­mi­na­jąc o po­zo­sta­wie­niu szpa­ry na prze­ło­że­nie wieszaka.

10. Przekładamy po­jem­nik na pra­wą stro­nę, wkła­da­my do środ­ka wie­szak i gotowe 🙂

11. Z dru­giej no­gaw­ki spodni moż­na uszyć do kom­ple­tu ko­szyk z ma­te­ria­łu 🙂

Leave a Reply