Jak uszyć ko­szyk z materiału

Właściwie to ko­szyk po­wi­nien być ple­cio­ny, a ten nie jest. Ale ma kształt ko­szy­ka i do­sko­na­le speł­nia je­go za­da­nia. Przechowasz w nim róż­ne róż­no­ści. Będzie też ład­ną ozdo­bą. Możesz go uszyć z no­ga­wek nie­po­trzeb­nych spodni i resz­tek ko­lo­ro­we­go ma­te­ria­łu. Nic się nie zmarnuje 😉

1. Odetnij oko­ło 30 cm ka­wa­łek z no­gaw­ki spodni.

2. Rozetnij go wzdłuż szwu. Odetnij dół no­gaw­ki, wy­rów­nu­jąc ma­te­riał oraz po­zo­sta­łość bocz­ne­go szwu, by uzy­skać tra­pez jak na zdjęciu.

3. Z wzo­rzy­ste­go ma­te­ria­łu wy­tnij ka­wa­łek ta­kiej sa­mej wiel­ko­ści jak ten uzy­ska­ny z nogawki.

4. Przyłóż oba ma­te­ria­ły do sie­bie pra­wą stro­ną i zszyj wzdłuż naj­dłuż­sze­go bo­ku. Złóż zszy­te ka­wał­ki na pół tak jak na zdję­ciu i zszyj ponownie.

5. Przeszyj kil­ku­cen­ty­me­tro­we od­cin­ki na koń­cu wzo­rzy­stej czę­ści, po­zo­sta­wia­jąc oko­ło 10 cen­ty­me­tro­wy otwór. Koniec dżin­so­wej czę­ści zszyj na ca­łej długości.

6. Materiał na ro­gach złóż ze so­bą w ta­ki spo­sób, by szwy sty­ka­ły się ze so­bą, a ma­te­riał utwo­rzył trój­kąt, któ­ry prze­szy­wa­my, by utwo­rzyć w ten spo­sób dno ko­szy­ka. Rogi prze­szyj za­rów­no po stro­nie dżin­so­wej jak i wzorzystej.

7. Przewlecz wszyst­ko na pra­wą stro­nę po­przez otwór po­zo­sta­wio­ny we wzo­rzy­stej części.

8. Zaszyj otwór bli­sko brze­gu. Użyj ni­ci, któ­re wto­pią się ko­lo­ry­stycz­nie w tło.

9. Włóż część wzo­rzy­stą w część dżin­so­wą i prze­szyj na­oko­ło tuż przy brze­gu tą sa­mą ni­cią, któ­rą zo­stał zszy­ty otwór we wzo­rzy­stej czę­ści ko­szy­ka. Brzeg wy­wiń tak, by utwo­rzyć barw­ny mankiet.

10. W ko­szycz­ku mo­żesz trzy­mać spi­na­cze do bielizny…

11. …lub in­ne dro­bia­zgi. Koszyki z ma­te­ria­łu też świet­nie spraw­dza­ją się do po­rząd­ko­wa­nia dro­bia­zgów w szaf­ce łazienkowej.

Leave a Reply