Kurka z ma­sy sol­nej krok po kroku

Zapraszamy do wy­ko­na­nia kur­ki zło­to­piór­ki z ma­sy sol­nej we­dług kur­su krok po kro­ku pu­bli­ko­wa­ne­go tu we współ­pra­cy z blo­giem Szczypta Magii.

Co bę­dzie nam potrzebne:

  • ma­sa solna,
  • kul­ka z fo­lii aluminiowej,
  • pół wy­ka­łacz­ki,
  • wa­łek,
  • nóż,
  • fo­rem­ka do ciastek,
  • wo­da i 
  • pę­dzel.

Na po­cząt­ku roz­wał­ko­wu­je­my ka­wa­łek na­sze­go cia­sta na oko­ło 0,5 cm i przy­kła­da­my na­szą kul­kę fo­lio­wą, po czym ob­ry­so­wu­je­my jej kształt. Pamiętajmy o tym, aby za­rys był nie­co więk­szy, bo brak­nie nam cia­sta na za­le­pie­nie kul­ki w ca­ło­ści. Nadmiar cia­sta wy­cią­ga­my na ogo­nek na­szej kur­ki i na­ci­na­my no­żem w kil­ku miejscach.

Teraz bie­rze­my po­łów­kę z wy­ka­łacz­ki i wbi­ja­my w miej­sce, w któ­rym bę­dzie­my przy­kle­jać gło­wę. Namaczamy miej­sce przy wy­ka­łacz­ce oraz sa­mą wy­ka­łacz­kę wo­dą i na­dzie­wa­my ku­lecz­kę z ma­sy, któ­ra bę­dzie gło­wą na­szej kur­ki. Następnie ro­lu­je­my dzio­bek od­cią­ga­jąc część ma­sy z głów­ki ku­ry i dzio­bek gotowy 🙂

Kolejnym kro­kiem jest zro­bie­nie czub­ka. Po pro­stu ści­ska­my czu­bek gło­wy tak jak po­ka­za­łam na zdję­ciu do­wol­ną ilość ra­zy oraz na ta­ką dłu­gość ja­ką uwa­ża­cie za słusz­ną. Moja kur­ka ma ma­ły czu­bek, ale swo­im mo­że­cie zro­bić dłu­gie i je za­giąć 🙂 Możecie na­ciąć czu­bek no­żem je­śli chce­cie, lub zo­sta­wić w nie­tknię­tym sta­nie. Następnie z ka­wał­ka roz­wał­ko­wa­ne­go cia­sta od­ci­ska­cie kształt fo­rem­ki, z któ­rej zro­bi­my skrzydła.

Przecinamy na pół i do­kle­ja­my na wo­dzie na skrzy­deł­ka. Możecie je za­giąć bar­dziej w gó­rę lub po­zo­sta­wić pro­ste. To już w wa­szej ini­cja­ty­wie 🙂 Następnie na­ci­na­my no­żem piór­ka i Kura jak się patrzy 🙂

Opracowała Kinga, au­tor­ka blo­ga Szczypta Magii.

Leave a Reply