Haft krzy­ży­ko­wy – wiel­ka­noc­ne wzory
Haft krzyżykowy wzór na wielkanocne pisanki

Haft krzy­ży­ko­wy – wiel­ka­noc­ne wzory

Wielkanoc za pasem, czas pomyśleć o świątecznych dekoracjach. Poniższe wzory możesz wykorzystać do wyszycia haftem krzyżykowym wielkanocnych serwetek i bieżników lub też zrobić na szydełku świąteczne łapki do garnków. Więc…

Czytaj dalej Haft krzy­ży­ko­wy – wiel­ka­noc­ne wzory

Ozdoby Wielkanocne – wzo­ry na kur­ki szydełkowe

Wesołe kur­ki ro­bio­ne na szy­deł­ku mo­gą słu­żyć ja­ko osłon­ka na jaj­ko w kie­lisz­ku, po na­kle­je­niu na wy­dmusz­kę ja­ko wiel­ka­noc­na pi­san­ka, a po­sta­wio­na w świą­tecz­nym stro­iku bę­dzie sta­no­wić ład­ną de­ko­ra­cję Twojego sto­łu. Wykonanie kur­ki nie jest ani spe­cjal­nie trud­ne (trze­ba po­tra­fić wy­ko­nać na szy­deł­ku łań­cu­szek, słup­ki i pół­słup­ki), ani nie zaj­mu­je zbyt wie­le cza­su. Daje za to du­żo sa­tys­fak­cji z ład­nie wy­ko­na­nej ozdo­by wiel­ka­noc­nej. (wię­cej…)

Czytaj dalej Ozdoby Wielkanocne – wzo­ry na kur­ki szydełkowe

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania