Haft krzy­ży­ko­wy – wiel­ka­noc­ne wzory

Haft krzyżykowy wzór na pisanki

Wielkanoc za pa­sem, czas po­my­śleć o świą­tecz­nych de­ko­ra­cjach. Poniższe wzo­ry mo­żesz wy­ko­rzy­stać do wy­szy­cia ha­ftem krzy­ży­ko­wym wiel­ka­noc­nych ser­we­tek i bież­ni­ków lub też zro­bić na szy­deł­ku świą­tecz­ne łap­ki do garn­ków. Więc do ro­bo­ty 😉 Czekają na Ciebie wiel­ka­noc­ne mo­ty­wy z więk­szy­mi i mniej­szy­mi kur­czacz­ka­mi, kur­ką, za­jącz­ka­mi, mo­tyl­kiem i pisankami.

Leave a Reply