Ozdoby wiel­ka­noc­ne – kur­ka origami

Prosta pa­pie­ro­wa kur­ka ro­bio­na me­to­dą ori­ga­mi do­sko­na­le na­da­je się do ozdo­bie­nia wiel­ka­noc­ne go ko­szycz­ka nie tyl­ko ze świę­con­kę. Zobacz jak ją wy­ko­nać krok po kroku.

Kwadratową żół­tą lub po­ma­rań­czo­wą kart­kę pa­pie­ru skła­da­my na pół tak jak na pierw­szej fotografii.

Zaginamy do środ­ka bo­ki, jak na zdję­ciu nr 2.

Ostrzejszy ko­niec za­gi­na­my do środ­ka, aż do sa­mej gó­ry… (zdję­cie nr 3) …i skła­da­my na pół (4).

Przewracamy na dru­gą stro­nę i od­gi­na­my do ty­łu ogo­nek (5).

Zaginamy do środ­ka w miej­scu gdzie ma być gło­wa (6).

Szykujemy z czer­wo­ne­go ka­wał­ka pa­pie­ru głów­kę o mniej wię­cej ta­kim kształ­cie i wkle­ja­my ją do środ­ka (7).

Dorysowujemy oczka i na­ci­na­my ogon (8).

Możemy też za­okrą­glić przy po­mo­cy no­ży­czek ku­rzy brzu­szek i gło­wę (9).

Wybierz ta­ką wer­sją, ja­ka Ci się naj­bar­dziej podoba 🙂

Pomysł, wy­ko­na­nie i zdję­cia:
p. Joanna Hoffmann ze Szkoły Podstawowej w Bojszowach i
p. Grażyna Grzybowska z SP nr 12 w Gliwicach.

Leave a Reply