Jak uszyć to­reb­kę ze spodni

Czy moż­na wy­ko­rzy­stać ma­te­riał z no­ga­wek nie­uży­wa­nych spodni i uszyć z nich to­reb­kę. Można. A jak? – a wła­śnie tak.

Co bę­dziesz po­trze­bo­wać by uszyć to­reb­kę:
nie­po­trzeb­ne spodnie (a wła­ści­wie sa­me nogawki),kolorowy ma­te­riał na podszewkę,guzik,maszyna do szy­cia lub igła i nitka 🙂

1, 2, 3 – Z no­ga­wek spodni od­ci­na­my dwa ka­wał­ki ma­te­ria­łu o dłu­go­ści oko­ło 30 cm. Rozcinamy i ob­ci­na­my ist­nie­ją­ce szwy z ze­wnętrz­nej stro­ny. Z ko­lo­ro­we­go ma­te­ria­łu wy­ci­na­my ma­te­riał na pod­szew­kę o wy­mia­rach ta­kich jak ma­te­riał z no­ga­wek (też dwa kawałki).

4, 5 – Obie czę­ści wierzch­niej stro­ny zszy­wa­my na do­le, a na gó­rze fa­stry­gu­je­my two­rząc czte­ry pli­sy. To sa­mo ro­bi­my z ma­te­ria­łem na pod­szew­kę przy czym za­miast plis fa­stry­gu­je­my go i zszy­wa­my na gó­rze ra­zem z wierzch­nią stro­nie to­reb­ki tak jak na zdjęciu.

6, 7 – Zszywamy po le­wej stro­nie brze­gi stro­ny wierzch­niej i brze­gi pod­szew­ki, zo­sta­wia­ją je­dy­nie w szwie na pod­szew­ce otwór, któ­ry po­słu­ży po­tem do wy­wi­nię­cia to­reb­ki na pra­wą stronę.

8 – Szyjemy dno. Materiał na ro­gach skła­da­my ze so­bą tak by utwo­rzył trój­kąt, któ­ry prze­szy­wa­my tak, jak na zdję­ciu. Przeszywamy tak za­rów­no dno czę­ści ze­wnętrz­nej jak i podszewki.

9 – Torebkę prze­kła­da­my na pra­wą stro­nę przez zo­sta­wio­ny w pod­szew­ce otwór.

10, 11 – Z ma­te­ria­łu ze spodni i ko­lo­ro­we­go ma­te­ria­łu szy­je­my 65 cm pasek.

12 – Z ko­lo­ro­we­go ma­te­ria­łu szy­ku­je­my cię­ty ze sko­su pa­sek ma­te­ria­łu , któ­rym ob­szy­wa­my brzeg torebki.

13, 14 – Doszywamy do to­reb­ki pa­sek i gu­zik do za­pię­cia. Szyjemy za­pię­cie z ma­te­ria­łu, ta­kie jak na fo­to­gra­fii (z pa­secz­ka oko­ło 20 cm)…

15 – … i rów­nież do­szy­wa­my do to­reb­ki. Torebka jest go­to­wa do użycia 🙂

Leave a Reply