Przepis na grza­ne piwo

Gdy za oknem mróz, ziąb, wiatr lub plu­cha – nie ma to jak roz­grzać zzięb­nię­te ko­ści za po­mo­cą grza­ne­go pi­wa. Grzane pi­wo moż­na przy­rzą­dzić w ta­ki na przy­kład sposób:

Składniki:

  • 0,5 li­tra piwa
  • cy­na­mon (naj­le­piej w laskach)
  • goź­dzi­ki
  • gał­ka muszkatołowa
  • cu­kier (naj­le­piej trzci­no­wy) lub miód do smaku

Piwo wle­wa­my do ron­del­ka w ta­ki spo­sób, aby wy­two­rzy­ło się jak naj­wię­cej pia­ny (w prze­ciw­nym wy­pad­ku pia­na wy­two­rzy się pod­czas pod­grze­wa­nia i pi­wo wy­ki­pi). W moź­dzie­rzu tłu­cze­my ka­wa­łek la­ski cy­na­mo­nu oraz kil­ka goź­dzi­ków. Jeśli nie ma­my moź­dzie­rza, da­je­my cy­na­mon w prosz­ku, a od goź­dzi­ków ury­wa­my łeb­ki i roz­cie­ra­my je w rę­ku. Cynamon i goź­dzi­ki wsy­pu­je­my do pi­wa, ze­skro­bu­je­my też do środ­ka za po­mo­cą ostre­go no­ża nie­co gał­ki muszkatołowej.

Dodajemy cu­kier (2-3 ły­żecz­ki) lub miód i mie­sza­my. Włączamy gaz i ogrze­wa­my po­wo­li mie­sza­jąc co ja­kiś czas. Nie go­tu­je­my! Gdy pi­wo za­cznie wrzeć wy­łą­cza­my gaz.

Grzane pi­wo przed wy­pi­ciem naj­le­piej prze­ce­dzić przez sit­ko, co uchro­ni nas przed po­ły­ka­niem ka­wał­ków goź­dzi­ków i cynamonu.

Jedna odpowiedź do „Przepis na grza­ne piwo”

  1. Awatar lucia
    lucia

    a czy ta­kie piw­ko ty­pu per­ła mio­do­wa by­ło­by do­bre na ta­ki przepis?

Leave a Reply