Ozdoby cho­in­ko­we – bomb­ki origami

Bombki z ko­lo­ro­we­go pa­pie­ru skła­da­ne tech­ni­ką ori­ga­mi to pro­sty i szyb­ki spo­sób na ude­ko­ro­wa­nie świą­tecz­ne­go drzewka.

Do wy­ko­na­nia bom­bek potrzebujesz:

  • pa­pier jed­no­ko­lo­ro­wy lub z de­li­kat­nym wzorkiem,
  • wstą­żecz­kę do po­wie­sze­nia bombki

Papier tnie­my na nie­wiel­kie kwa­dra­ty (z kwa­dra­tu o bo­ku 12 cm wy­cho­dzi bomb­ka o wy­so­ko­ści 3 cm) i skła­da­my tak jak prze­bie­ga­ją prze­ry­wa­ne li­nie (patrz na zdję­cie powyżej).

Dalej po­stę­pu­je­my tak, jak jest to po­ka­za­ne na dal­szych zdjęciach.

Zagięte „trój­ką­ci­ki” wsu­wa­my w „kie­szon­ki” utwo­rzo­ne z po­przed­nie­go zagięcia.

Powtarzamy wszyst­ko jesz­cze raz po dru­giej stronie.

Gdy wszyst­ko już do­brze po­za­gi­na­li­śmy i po­skła­da­li­śmy, na­dmu­chu­je­my bomb­kę de­li­kat­nie od dołu.

Przy po­mo­cy gru­bej igły prze­wle­ka­my wstą­żecz­kę przez bomb­kę i go­to­we. Jeśli po­dej­rze­wasz, że Twój pa­pier bę­dzie trud­ny do prze­kłu­cia i bo­isz się, że bomb­ka się po­gnie­cie, za­nim za­czniesz skła­dać wy­tnij ma­leń­ką dziur­kę na sa­mym środ­ku kwadratu.

Leave a Reply