Przepis na grza­ne piwo

Gdy za oknem mróz, ziąb, wiatr lub plucha - nie ma to jak rozgrzać zziębnięte kości za pomocą grzanego piwa. Grzane piwo można przyrządzić w taki na przykład sposób: Składniki:…

Czytaj dalej Przepis na grza­ne piwo

Przepis na grog

Grog – cie­pło w środ­ku zimy

au­to­rem ar­ty­ku­łu jest Ada Sagała
Zima jest dłu­ga i mroź­na. Nie mam ocho­ty ru­szać się z do­mu. Najchętniej zo­sta­ła­bym w łóż­ku i prze­spa­ła ca­łą zi­mę pod pu­cho­wą pie­rzy­ną. Są jed­nak spo­so­by na ten prze­szy­wa­ją­cy chłód. Sposoby sta­re, wy­pró­bo­wa­ne i wie­lo­krot­nie spraw­dzo­ne. Można uży­wać ter­mo­fo­ra, brać dłu­gie go­rą­ce ką­pie­le, ale mi naj­bar­dziej przy­padł do gu­stu Grog. Rum z goź­dzi­ka­mi, so­kiem z cy­try­ny, odro­bi­ną cu­kru i cy­na­mo­nem. Gorący na­pój, któ­ry spra­wia, że czu­ję się cie­plej i we­se­lej. (wię­cej…)

Czytaj dalej Przepis na grog

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania