Ozdoby wiel­ka­noc­ne dla dzieci

Przed Wielkanocą wie­lu ro­dzi­ców, opie­ku­nów i na­uczy­cie­li za­sta­na­wia się ja­kie cie­ka­we pra­ce pla­stycz­ne za­pro­po­no­wać dzie­ciom do wy­ko­na­nia. Znajdziecie tu garść cie­ka­wych i pro­stych w wy­ko­na­niu po­my­słów na świą­tecz­no – wio­sen­ne ozdoby.

Gromada ko­gut­ków (ze zdję­cia na sa­mej gó­rze) wy­ko­na­na zo­sta­ła z tek­tu­ro­we­go opa­ko­wa­nia na jaj­ka. By wy­ko­nać ko­gut­ki wy­ciąć trze­ba ty­le środ­ko­wych „stoż­ków”, ile ma sie­dzieć obok sie­bie pta­ków. Jeśli chce­cie zo­staw­cie je w ta­kim ko­lo­rze ja­kim są, ale mo­że­cie je rów­nież po­ma­lo­wać na żół­to lub po­ma­rań­czo­wo. Do stoż­ków do­kle­ja­my wi­ko­lem wy­cię­te z ko­lo­ro­we­go pa­pie­ru grze­bie­nie, ko­ra­le (czer­wo­ny pa­pier), dzio­by (żół­ty) i pió­ra (bia­ły lub in­ny, pod ko­lor ko­gu­ta). Doczepiamy no­gi z kre­atyw­nych dru­ci­ków i sto­py z ko­lo­ro­we­go pa­pie­ru. Oczka do­kle­ja­my lub ry­su­je­my czar­nym cienkopisem.

Zajączek z pi­san­ka­mi zo­stał zro­bio­ny z brą­zo­wej i bia­łej tek­tur­ki. Na czub­ku gło­wy ma si­za­lo­wą czu­pryn­kę z na­kle­jo­ny­mi ko­lo­ro­wy­mi pi­san­ka­mi. Kołnierzyk wy­ko­na­ny zo­stał z bia­łej bi­bu­ły marsz­czo­nej. Najważniejszym ele­men­tem pra­cy są wy­gię­te, za­cho­dzą­ce na sie­bie uszy, za któ­re go moż­na powiesić.

Biała kur­ka zo­sta­ła wy­cię­ta z pian­ki (moż­na też użyć kar­to­nu) i do­kle­jo­no do niej grze­bień, ko­ra­le, dziób i no­gi z czer­wo­nej pian­ki oraz zie­lon­ka­wy koł­nie­rzyk i i ser­dusz­ko. Całość umiesz­czo­no na ste­la­żu zro­bio­nym z bam­bu­so­wych pa­tycz­ków i ra­fii, a na do­le umiesz­czo­no na­pis i po­wie­szo­no ozdoby.

Podstawą ob­raz­ka po­ni­żej (je­go ram­ką) jest sty­ro­pia­no­wa tac­ka. Do wy­ko­na­nia ob­raz­ka po­trzeb­ne są też: ma­ły ku­be­czek po jo­gur­cie lub ser­ku, sztucz­ne kwiat­ki, pa­ty­czek szasz­ły­ko­wy i nie­co ko­lo­ro­we­go pa­pie­ru. Na tac­kę na­kle­ja­my ka­wa­łek fio­le­to­we­go pa­pie­ru (nie­co mniej­szy od sa­mej tac­ki) i zie­lo­ne traw­ki (w środ­ko­wej czę­ści tac­ki). Plastikowy ku­be­czek prze­ci­na­my na pół, po­łów­kę ob­kle­ja­my ko­lo­ro­wą marsz­czo­ną bi­bu­łą i przy­kle­ja­my do tac­ki. Głowę za­jącz­ka wy­cię­tą z pa­pie­ru na­kle­ja­my na pa­ty­czek szasz­ły­ko­wy i ra­zem ze sztucz­ny­mi kwiat­ka­mi wkła­da­my do ku­becz­ka. Kubeczek moż­na do­dat­ko­wo ozdo­bić ko­lo­ro­wą kokardką.

Około 30 cen­ty­me­tro­wy pa­sek zie­lo­ne­go pa­pie­ru skła­da­my na 10, nad­ci­na­my od gó­ry w szpic tak, by po roz­ło­że­niu po­wstał pło­tek. Z ko­lo­ro­we­go, ja­sne­go pa­pie­ru wy­ci­na­my dwie gło­wy za­jącz­ka, ry­su­je­my im oczy, wą­sy, uśmiech i nos i mo­cu­je­my je do kla­me­rek do bie­li­zny. Klamerkami spi­na­my pło­tek w ten spo­sób, by po­wsta­ło za­głę­bie­nie wiel­ko­ści jajka.

Pomysł, wy­ko­na­nie i zdję­cia p. Joanna Hoffmann i p. Bernadeta Skrobol ze Szkoły Podstawowej w Bojszowach.

Jedna odpowiedź do „Ozdoby wiel­ka­noc­ne dla dzieci”

  1. […] ma ocho­tę na wię­cej po­dob­nych prac, sprawdź ko­niecz­nie po­my­sły na in­ne ozdo­by wiel­ka­noc­ne do wy­ko­na­nia przez […]

Leave a Reply