Przepisy na pa­sty kanapkowe

Tutaj znaj­dzie­cie kil­ka prze­pi­sów na pro­ste pa­sty, lub sa­łat­ki ka­nap­ko­we. Podane skład­ni­ki moż­na za­mie­niać na bar­dziej die­te­tycz­ne, np. twa­ro­żek śmie­tan­ko­wy na twa­róg chu­dy zmik­so­wa­ny z jo­gur­tem na­tu­ral­nym, ma­jo­nez na jo­gurt na­tu­ral­ny, ser żół­ty na die­te­tycz­ny ser żół­ty itp. Wszystko za­le­ży od Waszych pre­fe­ren­cji, sta­nu zdro­wia i zwy­cza­jów żywieniowych.

Samodzielnie wy­ko­na­ne pa­sty z twa­ro­gów z pew­no­ścią są zdrow­sze od pro­duk­tów go­to­wych, pa­mię­taj jed­nak że na­le­ży je przy­go­to­wać tuż przed po­sił­kiem i naj­le­piej zu­żyć od ra­zu w ca­ło­ści. Produkty, z któ­rych są wy­ko­ny­wa­ne ma­ją krót­kie ter­mi­ny waż­no­ści, a po­łą­czo­ne ra­zem mo­gą ze­psuć się jesz­cze szybciej.

PASTA JAJECZNA Z OGÓRKIEM

 • 2 jaj­ka ugo­to­wa­ne na twardo,
 • 1 ma­ły ogó­rek ki­szo­ny (dla star­szych dzie­ci mo­że być konserwowy),
 • ćwiart­ka cebuli,
 • ma­jo­nez lub jo­gurt naturalny,
 • sól.

Jajka ze­trzeć na drob­nej tar­ce lub zmie­lić w ma­szyn­ce, ogór­ka obrać i rów­nież ze­trzeć na tar­ce, ćwiart­kę ce­bul­ki po­kro­ić w drob­ną kost­kę (dla bar­dziej wy­bred­nych dzie­ci – rów­nież moż­na ze­trzeć). Posolić i do­dać du­żą łyż­kę ma­jo­ne­zu lub jo­gur­tu na­tu­ral­ne­go, wy­mie­szać aby wszyst­kie skład­ni­ki po­łą­czy­ły się w gład­ką pa­stę. Dla aler­gi­ków: moż­na użyć ja­jek prze­piór­czych oraz mle­ka ko­ko­so­we­go, za­miast jaj ku­rzych oraz ma­jo­ne­zu. Trzeba jed­nak pa­mię­tać, że mle­ko ko­ko­so­we, któ­re za­zwy­czaj mo­że­my ku­pić w pusz­ce, ma krót­ki okres trwa­ło­ści po otwar­ciu po­jem­ni­ka (szyb­ko jełczeje).

PASTA POMIDOROWA Z TWAROŻKU ŚMIETANKOWEGO

Pastę chęt­nie je­dzą dzie­ci, moż­na w niej „prze­my­cić” ce­bu­lę oraz czo­snek, zwy­kle nie­chęt­nie je­dzo­ne przez dzieci.

 • 250 dag twa­ro­gu śmietankowego,
 • 1 czu­ba­ta ły­żecz­ka kon­cen­tra­tu pomidorowego,
 • ćwierć ce­bul­ki,
 • sól,
 • pieprz,
 • pół ząb­ka czosn­ku (opcjo­nal­nie).

Umieścić twa­ro­żek w mi­sce, do­dać kon­cen­trat po­mi­do­ro­wy. Cebulkę po­kro­ić w drob­ną kost­kę lub ze­trzeć na drob­nej tar­ce (moż­na też zmiaż­dżyć w pra­sce do czosn­ku). Pół ząb­ka czosn­ku wy­ci­snąć przez pra­skę lub po­kro­ić bar­dzo drob­no i zmiaż­dżyć. Składniki oso­lić i lek­ko po­pie­przyć. Wymieszać gnio­tąc wi­del­cem. Jeżeli twa­ro­żek był su­chy moż­na do­dać odro­bi­nę ma­sła lub śmie­ta­ny i po­now­nie wy­mie­szać. W ra­zie po­trze­by zmiksować.

SAŁATKA/PASTA Z SZYNKĄ DROBIOWĄ I SEREM ŻÓŁTYM

Raz na ja­kiś czas, za­miast po­da­wać Twojemu nie­jad­ko­wi zwy­kłą ka­nap­kę z wę­dli­ną, na któ­rą z mo­że krę­cić no­sem, mo­żesz zro­bić sałatkę/pastę, w któ­rej znaj­dzie się wię­cej składników.

 • 2 pla­stry se­ra żół­te­go, po­le­cam Goudę,
 • 4 pla­stry de­li­kat­nej szyn­ki drobiowej,
 • 1 ogó­rek kiszony/konserwowy,
 • ćwierć ce­bul­ki,
 • ma­jo­nez.

Ogórka obrać i po­kro­ić w drob­ną kost­kę, wszyst­kie po­zo­sta­łe skład­ni­ki po­kro­ić w drob­ną kost­kę. Dodać łyż­kę ma­jo­ne­zu, wy­mie­szać. Podawać na ka­nap­kach, jak pastę.

SAŁATKA/PASTA Z SZYNKĄ DROBIOWĄ I POMIDOREM

Poniżej ko­lej­ny spo­sób na „prze­my­ce­nie” ma­łe­mu nie­jad­ko­wi czę­sto nie lu­bia­nych skład­ni­ków, tym ra­zem: po­mi­do­ra oraz cebuli.

 • 4 pla­stry de­li­kat­nej szyn­ki drobiowej,
 • 1 śred­ni pomidor,
 • ćwierć ce­bul­ki,
 • ma­jo­nez lub jo­gurt naturalny,
 • sól.

Szynkę oraz ce­bul­kę po­kro­ić w drob­ną kost­kę. Pomidora obrać i wy­jąć pest­ki. Miąższ po­kro­ić w drob­ną kost­kę, lek­ko od­są­czyć sok. Odrobinę oso­lić, do­dać łyż­kę ma­jo­ne­zu lub jo­gur­tu na­tu­ral­ne­go, wy­mie­szać. Podawać na ka­nap­kach, jak pastę.

TWAROŻEK CZOSNKOWO-KOPERKOWY

 • 250 dag twa­ro­gu śmietankowego,
 • 1 zą­bek czosnku,
 • 2-3 ga­łąz­ki koperku,
 • sól.

W mi­sce umie­ścić twa­róg, czo­snek wy­ci­śnię­ty pra­ską lub po­szat­ko­wa­ny oraz po­szat­ko­wa­ne ga­łąz­ki ko­pru. Osolić. Całość do­kład­nie zmik­so­wać. Jeżeli twa­róg jest zbyt su­chy moż­na do­dać odro­bi­nę ma­sła lub śmie­ta­ny. Pamiętaj: ko­per przed zmik­so­wa­niem po­wi­nien zo­stać w mia­rę drob­no po­szat­ko­wa­ny, w prze­ciw­nym ra­zie w Twojej pa­ście mo­gą po­zo­stać cią­gną­ce się włók­na z łodyg.

TWAROŻEK OGÓRKOWY

 • 250 dag twa­ro­gu śmietankowego,
 • pół ząb­ka czosnku,
 • 1 ga­łąz­ka koperku,
 • 1 du­ży ogó­rek kon­ser­wo­wy (lub 2 małe),
 • sól.

W mi­sce umie­ścić twa­róg, czo­snek wy­ci­śnię­ty pra­ską lub po­szat­ko­wa­ny oraz po­szat­ko­wa­ne ga­łąz­ki ko­pru. Osolić. Ogórka ze­trzeć na drob­nej tar­ce i do­dać do po­zo­sta­łych skład­ni­ków. Całość do­kład­nie zmik­so­wać. Jeżeli twa­róg jest zbyt su­chy moż­na do­dać odro­bi­nę ma­sła lub śmietany.

Pamiętaj: ko­per przed zmik­so­wa­niem po­wi­nien zo­stać w mia­rę drob­no po­szat­ko­wa­ny, w prze­ciw­nym ra­zie w Twojej pa­ście mo­gą po­zo­stać cią­gną­ce się włók­na z łodyg.

Leave a Reply