Ozdoby cho­in­ko­we jak zro­bić gwiazd­kę z włóczki

Mając nie­co włócz­ki i no­życz­ki mo­żesz zro­bić gwiazd­kę na cho­in­kę, gwiazd­kę lek­ko na­stro­szo­ną na koń­cach promieni.

Opis wy­ko­na­nia:

  • Owiń po­ma­rań­czo­wą włócz­kę wo­kół pal­ców tak jak na zdjęciu.
  • Zwiąż ją po środ­ku, by uzy­skać kształt kokardki.
  • Uformuj 5 ra­mion gwiazdki.
  • Końce 4 pro­mie­ni prze­wiąż moc­no żół­tą włóczką. 
  • Odetnij nie­po­trzeb­ne końcówki.
  • Z dłuż­sze­go niż po­przed­nie ka­wał­ka włócz­ki zrób pętelkę.
  • Zamocuj pę­tel­kę do pią­te­go promienia. 
  • Odetnij nie­po­trzeb­ne końcówki.
  • Poprzecinaj koń­ce promieni.

Taką gwiazd­kę mo­żesz już po­wie­sić na bo­żo­na­ro­dze­nio­wej cho­in­ce, ale je­śli chcesz, mo­żesz ją do­dat­ko­wo ozdo­bić, przy­cze­pia­jąc do niej kle­jem na go­rą­co fil­co­we gwiazd­ki, śnie­żyn­ki lub świecidełka.

Leave a Reply