Ozdoby cho­in­ko­we jak zro­bić gwiazd­kę z włócz­ki

Ozdoby cho­in­ko­we jak zro­bić gwiazd­kę z włócz­ki

Mając nie­co włócz­ki i no­życz­ki mo­żesz zro­bić gwiazd­kę na cho­in­kę, gwiazd­kę lek­ko na­stro­szo­ną na koń­cach pro­mie­ni.

Opis wy­ko­na­nia:

  • Owiń po­ma­rań­czo­wą włócz­kę wo­kół pal­ców tak jak na zdję­ciu.
  • Zwiąż ją po środ­ku, by uzy­skać kształt ko­kard­ki.
  • Uformuj 5 ra­mion gwiazd­ki.
  • Końce 4 pro­mie­ni prze­wiąż moc­no żół­tą włócz­ką.
  • Odetnij nie­po­trzeb­ne koń­ców­ki.
  • Z dłuż­sze­go niż po­przed­nie ka­wał­ka włócz­ki zrób pę­tel­kę.
  • Zamocuj pę­tel­kę do pią­te­go pro­mie­nia.
  • Odetnij nie­po­trzeb­ne koń­ców­ki.
  • Poprzecinaj koń­ce pro­mie­ni.

Taką gwiazd­kę mo­żesz już po­wie­sić na bo­żo­na­ro­dze­nio­wej cho­in­ce, ale je­śli chcesz, mo­żesz ją do­dat­ko­wo ozdo­bić, przy­cze­pia­jąc do niej kle­jem na go­rą­co fil­co­we gwiazd­ki, śnie­żyn­ki lub świe­ci­deł­ka.

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: