Polityka pry­wat­no­ści

Kim je­ste­śmy

Adres na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej to: https://kuradomowa.com.

Kura Domowa jest re­da­go­wa­na przez Aleksandrę i Tomasza Dajczaków.

Komentarze

Kiedy od­wie­dza­ją­cy wi­try­nę zo­sta­wia ko­men­tarz, zbie­ra­my da­ne wi­docz­ne w for­mu­la­rzu ko­men­to­wa­nia, jak i ad­res IP od­wie­dza­ją­ce­go oraz pod­pis je­go prze­glą­dar­ki ja­ko po­moc przy wy­kry­wa­niu spamu.

Anonimizowany ciąg zna­ków utwo­rzo­ny z two­je­go ad­re­su e-mail (zwa­ny też ha­shem) mo­że zo­stać prze­sła­ny do usłu­gi Gravatar w ce­lu spraw­dze­nia czy jest uży­wa­ny. Polityka pry­wat­no­ści usłu­gi Gravatar jest do­stęp­na pod ad­re­sem: https://automattic.com/privacy/. Po za­twier­dze­niu ko­men­ta­rza twój ob­ra­zek pro­fi­lo­wy jest wi­docz­ny pu­blicz­nie w kon­tek­ście two­je­go komentarza.

Media

Jeśli je­steś za­re­je­stro­wa­nym użyt­kow­ni­kiem i wgry­wasz na wi­try­nę ob­raz­ki, po­wi­nie­neś uni­kać prze­sy­ła­nia ob­raz­ków z ta­ga­mi EXIF lo­ka­li­za­cji. Odwiedzający stro­nę mo­gą po­brać i od­czy­tać peł­ne da­ne lo­ka­li­za­cyj­ne z ob­raz­ków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli sko­men­tu­jesz coś w wi­try­nie, bę­dzie moż­na wy­brać opcję za­pi­su na­zwy, ad­re­su e-mail i wi­try­ny in­ter­ne­to­wej w cia­stecz­kach, dzię­ki któ­rym pod­czas pi­sa­nia ko­lej­nych ko­men­ta­rzy po­wyż­sze in­for­ma­cje bę­dą już do­god­nie uzu­peł­nio­ne. Ciasteczka wy­ga­sa­ją po roku.

Jeśli od­wie­dzisz stro­nę lo­go­wa­nia, utwo­rzy­my tym­cza­so­we cia­stecz­ko na po­trze­by spraw­dze­nia czy two­ja prze­glą­dar­ka ak­cep­tu­je cia­stecz­ka. Nie za­wie­ra ono żad­nych da­nych oso­bi­stych i zo­sta­nie usu­nię­te, kie­dy prze­glą­dar­ka zo­sta­nie zamknięta.

Podczas lo­go­wa­nia two­rzy­my do­dat­ko­wo kil­ka cia­ste­czek po­trzeb­nych do za­pi­su two­ich in­for­ma­cji lo­go­wa­nia oraz wy­bra­nych opcji ekra­nu. Ciasteczka lo­go­wa­nia wy­ga­sa­ją po dwóch dniach, a opcji ekra­nu po ro­ku. Jeśli za­zna­czysz opcję „Pamiętaj mnie”, lo­go­wa­nie wy­ga­śnie po dwóch ty­go­dniach. Jeśli wy­lo­gu­jesz się ze swo­je­go kon­ta, cia­stecz­ka lo­go­wa­nia zo­sta­ną usunięte.

Jeśli zmo­dy­fi­ku­jesz al­bo opu­bli­ku­jesz ar­ty­kuł, w two­jej prze­glą­dar­ce zo­sta­nie za­pi­sa­ne do­dat­ko­we cia­stecz­ko. To cia­stecz­ko nie za­wie­ra żad­nych da­nych oso­bi­stych, wska­zu­jąc po pro­stu na iden­ty­fi­ka­tor przed chwi­lą edy­to­wa­ne­go ar­ty­ku­łu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone tre­ści z in­nych witryn

Artykuły na tej wi­try­nie mo­gą za­wie­rać osa­dzo­ne tre­ści (np. fil­my, ob­raz­ki, ar­ty­ku­ły itp.). Osadzone tre­ści z in­nych wi­tryn za­cho­wu­ją się ana­lo­gicz­nie do te­go, jak­by użyt­kow­nik od­wie­dził bez­po­śred­nio kon­kret­ną witrynę.

Witryny mo­gą zbie­rać in­for­ma­cje o to­bie, uży­wać cia­ste­czek, do­łą­czać do­dat­ko­we, ze­wnętrz­ne sys­te­my śle­dze­nia i mo­ni­to­ro­wać two­je in­te­rak­cje z osa­dzo­nym ma­te­ria­łem, włą­cza­jąc w to śle­dze­nie two­ich in­te­rak­cji z osa­dzo­nym ma­te­ria­łem je­śli po­sia­dasz kon­to i je­steś za­lo­go­wa­ny w tam­tej witrynie.

Z kim dzie­li­my się danymi

Jeśli za­żą­dasz zre­se­to­wa­nia ha­sła, twój ad­res IP zo­sta­nie do­łą­czo­ny do wy­sy­ła­nej wiadomości.

Jak dłu­go prze­cho­wu­je­my two­je dane

Jeśli zo­sta­wisz ko­men­tarz, je­go treść i me­ta­da­ne bę­dą prze­cho­wy­wa­ne przez czas nie­okre­ślo­ny. Dzięki te­mu je­ste­śmy w sta­nie roz­po­zna­wać i za­twier­dzać ko­lej­ne ko­men­ta­rze au­to­ma­tycz­nie, bez wy­sy­ła­nia ich do każ­do­ra­zo­wej moderacji.

Dla użyt­kow­ni­ków któ­rzy za­re­je­stro­wa­li się na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej (je­śli ta­cy są), prze­cho­wu­je­my rów­nież in­for­ma­cje oso­bi­ste wpro­wa­dzo­ne w pro­fi­lu. Każdy użyt­kow­nik mo­że do­ko­nać wglą­du, ko­rek­ty al­bo ska­so­wać swo­je in­for­ma­cje oso­bi­ste w do­wol­nej chwi­li (nie li­cząc na­zwy użyt­kow­ni­ka, któ­rej nie moż­na zmie­nić). Administratorzy stro­ny rów­nież mo­gą prze­glą­dać i mo­dy­fi­ko­wać te informacje.

Jakie masz pra­wa do swo­ich danych

Jeśli masz kon­to użyt­kow­ni­ka al­bo do­da­łeś ko­men­ta­rze w tej wi­try­nie, mo­żesz za­żą­dać do­star­cze­nia pli­ku z wy­eks­por­to­wa­nym kom­ple­tem two­ich da­nych oso­bi­stych bę­dą­cych w na­szym po­sia­da­niu, w tym ca­łość tych do­star­czo­nych przez cie­bie. Możesz rów­nież za­żą­dać usu­nię­cia przez nas ca­ło­ści two­ich da­nych oso­bi­stych w na­szym po­sia­da­niu. Nie do­ty­czy to żad­nych da­nych któ­re je­ste­śmy zo­bli­go­wa­ni za­cho­wać ze wzglę­dów ad­mi­ni­stra­cyj­nych, praw­nych al­bo bezpieczeństwa.

Gdzie wy­sła­my two­je dane

Komentarze go­ści mo­gą być spraw­dza­ne za po­mo­cą au­to­ma­tycz­nej usłu­gi wy­kry­wa­nia spamu.

Pliki co­okie do­ty­czą­ce re­klam Google

Google uży­wa pli­ków co­okie, by wy­świe­tlać lep­sze re­kla­my na stro­nach part­ne­rów, np. w wi­try­nach wy­świe­tla­ją­cych re­kla­my Google lub na­le­żą­cych do sie­ci re­kla­mo­wych z cer­ty­fi­ka­tem Google. Gdy użyt­kow­nik od­wie­dza stro­nę bę­dą­cą part­ne­rem Google, w je­go prze­glą­dar­ce mo­że zo­stać umiesz­czo­ny plik cookie.

  • Dostawcy ze­wnętrz­ni, w tym Google, uży­wa­ją pli­ków co­okie do wy­świe­tla­nia re­klam na pod­sta­wie po­przed­nich od­wie­dzin użyt­kow­ni­ka w tej wi­try­nie lub w in­nych witrynach.
  • Pliki co­okie do wy­świe­tla­nia re­klam umoż­li­wia­ją fir­mie Google i jej part­ne­rom wy­świe­tla­nie użyt­kow­ni­kom kon­kret­nych re­klam na pod­sta­wie ich od­wie­dzin w tej wi­try­nie i/lub in­nych wi­try­nach internetowych.
  • Użytkownicy mo­gą zre­zy­gno­wać ze sper­so­na­li­zo­wa­nych re­klam w Ustawieniach re­klam. Użytkownicy mo­gą też zre­zy­gno­wać z wy­ko­rzy­sty­wa­nia pli­ków co­okie in­nych firm do wy­świe­tla­nia sper­so­na­li­zo­wa­nych re­klam. Wystarczy wejść na stro­nę www.aboutads.info.

USŁUGA GOOGLE ANALYTICS

Nasza wi­try­na ko­rzy­sta ze sta­ty­styk ru­chu — usłu­gi Google Analytics, któ­ra umoż­li­wia ana­li­zo­wa­nie usług i dzia­łań in­ter­ne­to­wych. Szczegóły do­ty­czą­ce tej usłu­gi Google są do­stęp­ne po klik­nię­ciu w link: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

Google Analytics wy­ko­rzy­stu­je tzw. „Cookies”, czy­li cia­stecz­ka. Są to pli­ki tek­sto­we, któ­re są za­pi­sy­wa­ne na kom­pu­te­rze i umoż­li­wia­ją prze­pro­wa­dze­nie ana­li­zy ko­rzy­sta­nia ze stro­ny in­ter­ne­to­wej. Masz moż­li­wość wy­łą­cze­nia funk­cji za­pi­sy­wa­nia pli­ków co­okies przez od­po­wied­nie usta­wie­nia w ra­mach swo­jej prze­glą­dar­ki. Pamiętaj jed­nak, że wy­łą­cze­nie tej funk­cji mo­że ogra­ni­czyć moż­li­wość ko­rzy­sta­nia ze wszyst­kich funk­cji tej stro­ny internetowej.

Nasz por­tal ko­rzy­sta z Google Analytics w ce­lu ana­li­zo­wa­nia ko­rzy­sta­nia z tej stro­ny in­ter­ne­to­wej przez użyt­kow­ni­ków oraz jej ulep­sza­nia zgod­nie z pre­fe­ren­cja­mi użytkowników.

Informacje do­ty­czą­ce spo­so­bu ko­rzy­sta­nia z tej stro­ny in­ter­ne­to­wej są prze­ka­zy­wa­ne na ser­wer Google w USA i tam za­pi­sy­wa­ne. Google za­pew­nia jed­nak, że ko­rzy­sta z me­cha­ni­zmów ochro­ny da­nych i bez­pie­czeń­stwa prze­wi­dzia­nych przez prze­pi­sy eu­ro­pej­skie. Szczegóły do­ty­czą­ce ochro­ny da­nych przez Google są do­stęp­ne pod lin­kiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.