Przepis na szar­lot­kę na kru­chym cieście

Wyśmienita szar­lot­ka z ro­dzyn­ka­mi na kru­chym cie­ście, z pew­no­ścią za­chwy­ci każ­de­go mi­ło­śni­ka jabłek.

Składniki:

 • ½ kg mąki, 
 • 1 szklan­ka cukru, 
 • 1 jaj­ko,
 • 1 żółt­ko,
 • 1 ły­żecz­ka prosz­ku do pieczenia, 
 • cu­kier waniliowy, 
 • 2 łyż­ki śmietany, 
 • 250 g masła, 
 • 1 kg jabłek, 
 • 1/3 szklan­ki rodzynek, 
 • 1 ły­żecz­ka cynamonu, 
 • 1 szklan­ka cu­kru do po­sy­pa­nia jabłek 
 • (je­śli jabł­ka bar­dzo słod­kie trze­ba dać mniej), 
 • biał­ko do po­sma­ro­wa­nia po wierz­chu ciasta.

Z mą­ki, cu­kru, prosz­ku do pie­cze­nia, cu­kru wa­ni­lio­we­go, żółt­ka, jaj­ka, mar­ga­ry­ny i śmie­ta­ny wy­ra­bia­my cia­sto, dzie­li­my na dwie czę­ści i wkła­da­my do lo­dów­ki na pół go­dzi­ny. Na pa­pie­rze do pie­cze­nia roz­wał­ko­wu­je­my jed­ną część cia­sta, na­kłu­wa­my wi­del­cem i pod­pie­ka­my na zło­ty kolor.

Rodzynki za­le­wa­my wrząt­kiem i od­sta­wia­my by zmię­kły. Umyte i oczysz­czo­ne jabł­ka kro­imy na pla­ster­ki i po­sy­pu­je­my nie­co cu­krem i cy­na­mo­nem po­tem od­sta­wia­my, by pu­ści­ły sok. Odsączone z so­ku jabł­ka ukła­da­my na pod­pie­czo­nym spo­dzie, po­sy­pu­je­my ro­dzyn­ka­mi (od­ce­dzo­ny­mi z wo­dy), na­kry­wa­my dru­gą czę­ścią cia­sta, sma­ru­je­my po wierz­chu po­zo­sta­łym biał­kiem i pie­cze­my na „zło­to” w 180°C w pie­kar­ni­ku oko­ło 40 minut.

Leave a Reply