Przepis na go­łąb­ki z mięsem

Gołąbki to je­den z kla­sycz­nych prze­pi­sów kró­lu­ją­cych w pol­skiej kuch­ni. Choć wy­ma­ga nie­co przy­go­to­wań, na­le­ży do jed­nych z mo­ich ulu­bio­nych dań. 

Potrzebne skład­ni­ki:

  • głów­ka ka­pu­sty (zwy­kle uży­wam bia­łej lub włoskiej), 
  • ryż,
  • mię­so mie­lo­ne wie­przo­we (oko­ło dwa ra­zy ty­le co ryżu), 
  • du­ża cebula, 
  • olej do pod­sma­że­nia cebuli, 
  • sól, pieprz, ore­ga­no lub ulu­bio­ne mie­szan­ki przy­pra­wy do mięsa,
  • prze­cier lub kon­cen­trat pomidorowy.

Gotowanie go­łąb­ków za­czy­na­my od ob­go­to­wa­nia li­ści ka­pu­sty, by sta­ły się mięk­kie. Zdejmujemy wierzch­nią war­stwę li­ści i od­sta­wia­my na po­tem. W du­żym garn­ku go­tu­je­my wo­dę. Do go­tu­ją­cej się wo­dy wkła­da­my głów­kę ka­pu­sty. Nadcinamy ostrym no­żem wo­kół ka­cza­na i de­li­kat­nie zdej­mu­je­my ko­lej­ne li­ście. Pozwalamy li­ściom chwi­lę po­pły­wać w go­rą­cej wo­dzie i od­kła­da­my je na głę­bo­ki ta­lerz, by ocie­kły z wo­dy i przestygły.

Gotujemy ryż (zwy­kle go­tu­ję oko­ło 350 g). Cebulę kro­imy i ob­sma­ża­my na ole­ju. Pod ko­niec sma­że­nia do­da­je­my przy­pra­wy (po­za przy­pra­wa­mi do­da­ję też czę­sto sprosz­ko­wa­ne grzyby).

Jeszcze go­rą­cy ugo­to­wa­ny ryż mie­sza­my z mię­sem, ce­bu­lą, przy­pra­wa­mi solą.

Ostrym no­żem od­ci­na­my zgru­bie­nia na li­ściach ka­pu­sty. Odcięte ele­men­ty odkładamy.

W du­żym garn­ku ukła­da­my na dnie war­stwę z wierzch­nich li­ści, od­kro­jo­nych zgru­bień lub po­kro­jo­ne­go w pla­ster­ki ka­cza­na. Ta war­stwa za­bez­pie­czy go­łąb­ki przed przy­war­ciem do dna w trak­cie gotowania.

Na przy­go­to­wa­ne uprzed­nio li­ście ka­pu­sty na­kła­da­my du­żą łyż­kę far­szu i za­wi­ja­my tak, jak po­ka­za­ne jest na zdję­ciach. Gotowe go­łąb­ki ukła­da­my cia­sno w garnku.

Gdy gar­nek jest peł­ny do­da­je­my na wierzch prze­cier po­mi­do­ro­wy lub kon­cen­trat po­mi­do­ro­wy. Całość uzu­peł­nia­my wo­dę. Gołąbki go­tu­je­my na ma­łym ogniu przez oko­ło godzinę.

Najlepiej sma­ku­ją z so­sem grzy­bo­wym, pie­czar­ko­wym lub pomidorowym.

Leave a Reply