Nowa Kura Domowa

Kura Domowa po 14 la­tach ru­sza w no­wej od­sło­nie! Kiedy od­pa­la­li­śmy nasz por­tal w 2005 ro­ku, w in­ter­ne­cie by­ła zu­peł­nie in­na epo­ka. Nikomu nie śni­ło się o smart­fo­nach i ta­ble­tach, a wszy­scy ko­rzy­sta­li ze sta­cjo­nar­nych kom­pu­te­rów i lap­to­pów. Czasy się jed­nak zmie­ni­ły, dla­te­go Kura Domowa jest te­raz do­sto­so­wa­na rów­nież do oglą­da­nia na urzą­dze­niach mobilnych.

Uruchomiliśmy wy­god­ną wy­szu­ki­war­kę peł­no­tek­sto­wą oraz chmur­kę ta­gów uła­twia­ją­cą zna­le­zie­nie tre­ści o po­dob­nej tematyce.

Poprawiliśmy ty­po­gra­fię, w ar­ty­ku­łach są pol­skie zna­ki ty­po­gra­ficz­ne (np. dol­ny i gór­ny cu­dzy­słów, dłu­gi myśl­nik), wszyst­kie tre­ści wy­świe­tla­ne są za po­mo­cą no­wo­cze­sne­go i nie­co więk­sze­go fon­tu, ma­my na­dzie­ję, że po­pra­wi to kom­fort czy­ta­nia. Dodatkowo, przy prze­no­sze­niu do no­we­go wier­sza, sło­wa są dy­na­micz­nie dzie­lo­ne zgod­nie z za­sa­da­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi w ję­zy­ku polskim.

Zmieniliśmy mo­duł ko­men­ta­rzy, moż­na te­raz lo­go­wać uży­wa­jąc swo­je­go kon­ta na Facebooku, Google lub Twitterze. Dołożyliśmy rów­nież pod ar­ty­ku­ła­mi przy­ci­ski umoż­li­wia­ją­ce ła­twe dzie­le­nie się tre­ścią na Waszych ulu­bio­nych ser­wi­sach społecznościowych.

Na za­ple­czu no­wy, szyb­ki sys­tem za­rzą­dza­nia tre­ścią. To naj­więk­sza zmia­na dla nas, bo sta­ra Kura Domowa ro­bio­na by­ła ręcz­nie me­to­da­mi z epo­ki. Teraz mo­że­my pu­bli­ko­wać no­we tre­ści znacz­nie szyb­ciej i częściej.

Do no­we­go ser­wi­su prze­nie­śli­śmy oko­ło 250 ar­ty­ku­łów, któ­re cie­szy­ły się Państwa naj­więk­szym za­in­te­re­so­wa­niem. Natomiast dla po­trze­bu­ją­cych ar­chi­wal­nych tek­stów z ca­łej sta­rej Kury Domowej, przy­go­to­wa­li­śmy ar­chi­wum w do­me­nie archiwum.kuradomowa.com, bę­dą­ce wier­ną ko­pią sta­re­go ser­wi­su. Uwaga, ar­chi­wum nie jest in­dek­so­wa­ne przez wy­szu­ki­war­ki, je­dy­ną me­to­dą zna­le­zie­nia cze­goś bę­dzie prze­kli­ka­nie się.

Pozdrawiamy i ży­czy­my przy­jem­no­ści z ko­rzy­sta­nia z no­wej Kury Domowej.

Leave a Reply