Wzór na szy­deł­ko­we­go mo­tyl­ka na ste­la­żu z otwie­ra­czy od pu­szek po napojach

Szydełkowe mo­tyl­ki ład­nie oży­wią dziew­czę­cą ka­mi­zel­kę lub ka­pe­lu­sik. Można ni­mi ozdo­bić spin­ki do wło­sów, frot­ki lub wio­sen­ne i let­nie to­reb­ki. Zobacz krok po kro­ku jak pro­sto go zrobić 🙂

By wy­ko­nać mo­tyl­ka na ste­la­żu z otwie­ra­czy od pu­szek po na­po­jach potrzebujesz:

  • czte­ry otwie­ra­cze od alu­mi­nio­wych pu­szek po na­po­jach (naj­le­piej w jed­na­ko­wym ko­lo­rze, lub po dwa jed­na­ko­wej bar­wy na gór­ne i dol­ne płat­ki skrzydeł),
  • szy­deł­ko i
  • reszt­ki włócz­ki w ulu­bio­nych kolorach.

Aluminiowe otwie­ra­cze od pu­szek trze­ba ko­lej­no ob­ro­bić na­oko­ło szy­deł­kiem, po­cząw­szy od pierwszego.

Drugi alu­mi­nio­wy otwie­racz ob­ra­bia­my je­dy­nie do po­ło­wy i da­lej łą­czy­my z pierw­szym (tak jak po­ka­za­no na fotografii).

Kolejno do­cze­pia­my trze­ci i czwar­ty płatek.

Ukrywamy w ro­bót­ce ko­niusz­ki włócz­ki i ob­ra­bia­my pół­słup­ka­mi skrzy­deł­ka do­oko­ła w in­nym kolorze.

W miej­scu tu­ło­wia owi­ja­my mo­tyl­ka 8-10 ra­zy in­nym ko­lo­rem włóczki.

Na owi­nię­ciu prze­ra­bia­my pół­słup­ka­mi do­oko­ła tułów…

..do­cze­pia­jąc w miej­scu gło­wy czuł­ki (łań­cu­szek z 20 oczek) i…

…spi­na­jąc od ty­łu po środ­ku obie czę­ści tułowia.

Leave a Reply