Kalendarz ad­wen­to­wy kolorowanka

kalendarz adwentowy kolorowanka

Kalendarz ad­wen­to­wy ko­lo­ro­wan­ka to świet­ny po­mysł na przy­go­to­wa­nie się do świąt Bożego Narodzenia. Nie tyl­ko po­mo­że dziec­ku zro­zu­mieć, ile cza­su po­zo­sta­ło do tej wy­jąt­ko­wej oka­zji, ale tak­że da mu wie­le ra­do­ści i sa­tys­fak­cji z two­rze­nia wła­sne­go dzie­ła sztu­ki. Kolorowanka jest ła­twa do wy­dru­ko­wa­nia i za­baw­na do wy­peł­nia­nia ko­lo­ra­mi. Dziecko mo­że wy­brać do­wol­ne bar­wy lub wzo­ro­wać się na tra­dy­cyj­nych mo­ty­wach świą­tecz­nych. Kolorowanka za­wie­ra 24 dom­ki, któ­re sym­bo­li­zu­ją dni ad­wen­tu. Każdego dnia dziec­ko mo­że po­ko­lo­ro­wać je­den do­mek i zo­ba­czyć, jak zbli­ża się do wigilii.

Kalendarz ad­wen­to­wy ko­lo­ro­wan­ka ma wie­le za­let dla roz­wo­ju dziec­ka. Oto nie­któ­re z nich:

  • Rozwija zdol­no­ści ma­nu­al­ne. Dziecko mu­si trzy­mać kred­kę lub pi­sak w rę­ce i sta­ran­nie po­ko­lo­ro­wać ma­łe ele­men­ty dom­ków. To ćwi­czy je­go ko­or­dy­na­cję ręka-oko i pre­cy­zję ruchów.
  • Stymuluje wy­obraź­nię. Dziecko mo­że wy­ka­zać się kre­atyw­no­ścią i po­my­sło­wo­ścią w do­bo­rze ko­lo­rów i wzo­rów dla dom­ków. Może też wy­my­ślać hi­sto­rie zwią­za­ne z miesz­kań­ca­mi dom­ków lub z tym, co się dzie­je w nich w cza­sie adwentu.
  • Uczy cier­pli­wo­ści. Dziecko mu­si po­cze­kać na ko­lej­ny dzień, aby po­ko­lo­ro­wać na­stęp­ny do­mek. To uczy go opa­no­wa­nia i sza­cun­ku dla tradycji.
  • Budzi emo­cje. Dziecko mo­że cie­szyć się z każ­de­go ukoń­czo­ne­go dom­ku i po­dzi­wiać efekt swo­jej pra­cy. Może też dzie­lić się swo­ją ko­lo­ro­wan­ką z in­ny­mi i od­czu­wać du­mę ze swo­je­go osiągnięcia.

Kalendarz ad­wen­to­wy ko­lo­ro­wan­ka to więc nie tyl­ko za­ba­wa, ale tak­że na­uka i roz­wój. Zachęcamy do po­bra­nia na­szej ko­lo­ro­wan­ki i spę­dze­nia z dziec­kiem mi­łych chwil przy ma­lo­wa­niu dom­ków. To do­sko­na­ły spo­sób na wpro­wa­dze­nie świą­tecz­nej at­mos­fe­ry w domu.

Leave a Reply