adwent

Adwent to okres ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Jezusa Chrystusa, któ­ry trwa czte­ry ty­go­dnie przed świę­ta­mi Bożego Narodzenia. W tym cza­sie chrze­ści­ja­nie przy­go­to­wu­ją się du­cho­wo do ob­cho­dze­nia na­ro­dzin Zbawiciela, mo­dlą się, uczest­ni­czą w re­ko­lek­cjach i na­bo­żeń­stwach, a tak­że po­dej­mu­ją dzie­ła miłosierdzia.

Ozdobami ad­wen­to­wy­mi są przede wszyst­kim wie­niec ad­wen­to­wy i ka­len­darz ad­wen­to­wy. Wieniec ad­wen­to­wy to okrą­gły wie­niec z ga­łą­zek zie­lo­nych, na któ­rym umiesz­cza się czte­ry świe­ce. Każdej nie­dzie­li ad­wen­tu za­pa­la się ko­lej­ną świe­cę, sym­bo­li­zu­ją­cą co­raz bliż­sze na­dej­ście świa­tła Chrystusa. Kalendarz ad­wen­to­wy to ro­dzaj licz­ni­ka dni do Bożego Narodzenia, któ­ry mo­że mieć róż­ne for­my, np. kar­to­no­we okien­ka z ob­raz­ka­mi lub cze­ko­lad­ka­mi, wor­ki z nie­spo­dzian­ka­mi, cho­in­ki z bomb­ka­mi itp. Kalendarz ad­wen­to­wy ma za­chę­cać do co­dzien­ne­go prze­ży­wa­nia du­cha ad­wen­tu i ra­do­ści z ocze­ki­wa­nia na Boże Narodzenie.

Adwent i ozdo­by ad­wen­to­we są pięk­ny­mi tra­dy­cja­mi, któ­re po­ma­ga­ją nam żyć w har­mo­nii z ryt­mem li­tur­gicz­nym Kościoła i przy­bli­ża­ją nas do ta­jem­ni­cy Bożego Narodzenia.

anioł artykuł sponsorowany boże narodzenie chleb choinka ciasteczka ciasto ciasto drożdżowe dzieci dzień matki gofry grzyby jabłka kapusta kartki koszyczek kura kurs kwiatki lampion lifehacking makaron masa solna mięso model motylek ozdoby ozdoby choinkowe pierniczki porady przepis przetwory szablon szycie szydełko thermomix wielkanoc wigilia wzory wzór zabawka zakwas ziemniaki z papieru zupa