Adwentowe lam­pio­ny Roratnie

Chcę się po­dzie­lić kil­ko­ma po­my­sła­mi na ad­wen­to­wy lam­pion ro­rat­ni. Opisane lam­pio­ny róż­nią się mię­dzy so­bą wy­glą­dem, na­kła­dem pra­cy i cza­sem po­trzeb­ny­mi do ich zro­bie­nia oraz trwa­ło­ścią, ale każ­dy z nich mo­że stać się in­spi­ra­cją do stwo­rze­nia wła­sne­go nie­po­wta­rzal­ne­go lampionu.

Do wy­ko­na­nia pierw­sze­go lam­pio­nu po­trzeb­ne są tyl­ko 2 kart­ki ko­lo­ro­we­go pa­pie­ru A4 (naj­le­piej ta­kie­go nie­zbyt cien­kie­go, by lam­pion nie był zbyt gięt­ki), klej i no­życz­ki. Wykonanie jest pro­ste: mie­rzy­my ob­wód la­tar­ki i wy­ci­na­my 2 ka­wał­ki pa­pie­ru (dłu­gość o 2 cm dłuż­sza niż ob­wód la­tar­ki i sze­ro­kość kart­ki A4). Papier skła­da­my na pół. Zaznaczamy na brze­gu (po prze­ciw­le­głej stro­nie niż zgię­cie) mar­gi­nes o sze­ro­ko­ści 2 cm. Od zgię­cia kart­ki do mar­gi­ne­su ry­su­je­my co cen­ty­metr pio­no­we li­nie. Linie na­ci­na­my. To sa­mo ro­bi­my z dru­gą kart­ką. Gdy obie kart­ki ma­ją już po­na­ci­na­ne swo­je pa­secz­ki, skła­da­my je ra­zem, owi­ja­my mar­gi­ne­sem wo­kół la­tar­ki i kle­imy. Papier kle­imy rów­nież na gó­rze lampionu.

Możemy też z gru­bej tek­tu­ry przy­go­to­wać pro­sto­pa­dło­ścian. W dnie na­sze­go pro­sto­pa­dło­ścia­nu wy­ci­na­my otwór do­pa­so­wa­ny roz­mia­rem do la­tar­ki. W ścian­kach wy­ci­na­my okien­ka. Z prze­zro­czy­stej fo­lii wy­ci­na­my „szyb­ki” o 1 cm szer­sze z każ­dej stro­ny niż okien­ka w kar­to­nie. Okienka ma­lu­je­my farb­ka­mi wi­tra­żo­wy­mi Window Art (każ­de w in­nym ko­lo­rze) i po­zo­sta­wia­my na po­trzeb­ny do cał­ko­wi­te­go wy­schnię­cia czas. Gdy fo­lia już wy­schnie mo­cu­je­my ją przy po­mo­cy ostrej igły i nit­ki do okie­nek. Gotowy lam­pion na­kła­da­my na la­tar­kę i w ra­zie po­trze­by mo­cu­je­my na niej do­dat­ko­wo przy po­mo­cy ta­śmy klejącej.

Możemy też pro­sto wy­ko­nać lam­pion w kształ­cie wal­ca. Jako gó­ra i dół po­trzeb­ne nam jest do te­go okrą­głe tek­tu­ro­we pu­de­łecz­ko po ser­kach to­pio­nych. Pudełeczka okle­ja­my ko­lo­ro­wym pa­pie­rem. Jako ścian­ki przy­kle­ja­my dłu­gi pas grub­sze­go pa­pie­ru (przy­naj­mniej o 2 cm dłuż­szy niż ob­wód pu­deł­ka). Na pa­pier na­kle­ja­my ja­sny, naj­le­piej od­bla­sko­wy pa­pier sa­mo­przy­lep­ny. Na ścian­kach wy­ci­na­my ostrym no­ży­kiem ma­łe gwiazd­ki, kó­łecz­ka lub rom­by. Na pu­deł­ku, któ­re bę­dzie den­kiem lam­pio­ny wy­ci­na­my otwór do­pa­so­wa­ny do roz­mia­ru la­tar­ki. Ścianki do­kle­ja­my do pu­deł­ka po ser­kach, na­sa­dza­my la­tar­kę i mo­że­my już iść na roraty.

Leave a Reply