Wzór na kol­czy­ki Frywolitkowe

Kolczyki fry­wo­lit­ko­we nie są trud­ne do zro­bie­nia. Dodatkowo ten wzór ro­bi się bar­dzo szyb­ko. Jedno po­po­łu­dnie i moż­na już je za­kła­dać. Nawet oso­ba jesz­cze nie­zbyt wpraw­na we wła­da­niu czó­łen­kiem po­ra­dzi so­bie z ich wykonaniem.

By wy­ko­nać kol­czy­ki potrzebujesz:

  • czó­łen­ko do frywolitek,
  • nie­co kordonka,
  • pa­ra bigli.

Tu do po­bra­nia sche­mat wy­ko­na­nia kol­czy­ków frywolitkowych.

Wykonanie kol­czy­ków tech­ni­ką fry­wo­lit­ko­wą roz­po­czy­na­my od łez­ki na szczy­cie ro­bót­ki – to bę­dzie za­wiesz­ka do za­mo­co­wa­nia na bi­glu. Dalej wy­ko­nu­je­my łu­czek, ko­lej­ną łez­kę z dwo­ma pi­kot­ka­mi i da­lej tak jak po­ka­za­no na sche­ma­cie. Liczby umiesz­czo­ne przy łucz­kach i łez­kach ozna­cza­ją ilość su­peł­ków fry­wo­lit­ko­wych. Łezki łą­czy­my ze so­bą ru­cho­mym po­łą­cze­niem przez pi­kot­ki. Po prze­ro­bie­niu ca­łe­go wzo­ru, pra­cę za­kań­cza­my i cho­wa­my koń­ce kor­don­ka w robótkę.

Żeby uła­twić wy­ko­na­nie kol­czy­ków oso­bom za­czy­na­ją­cym swo­ją przy­go­dę z fry­wo­lit­ka­mi na zdję­ciu po­ka­za­no wy­ko­na­nie wzo­ru krok po kro­ku. Zobacz ja­kie to proste 🙂

Leave a Reply