Wzór na kol­czy­ki Frywolitkowe

Kolczyki fry­wo­lit­ko­we nie są trud­ne do zro­bie­nia. Dodatkowo ten wzór ro­bi się bar­dzo szyb­ko. Jedno po­po­łu­dnie i moż­na już je za­kła­dać. Nawet oso­ba jesz­cze nie­zbyt wpraw­na we wła­da­niu czó­łen­kiem po­ra­dzi so­bie z ich wykonaniem.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Wzór na kol­czy­ki Frywolitkowe

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania