Jak zro­bić fry­wo­lit­ko­we kol­czy­ki na kół­ku

Jak zro­bić fry­wo­lit­ko­we kol­czy­ki na kół­ku

Lubicie fry­wo­lit­ki? Ja lu­bię. Lubię też kol­czy­ki. A kol­czy­ki fry­wo­lit­ko­we zwłasz­cza fio­le­to­we lu­bię prze­ogrom­nie 🙂

Aby wy­ko­nać te fry­wo­lit­ko­we kol­czy­ki na kół­ku po­trze­bu­jesz:

  • czó­łen­ko do fry­wo­li­tek,
  • kor­do­nek,
  • kó­łecz­ka z za­wiesz­ką o śred­ni­cy 2,5 cm,
  • sche­mat wy­ko­na­nia kol­czy­ków,
  • bi­gle.

Wiązanie su­peł­ków fry­wo­lit­ko­wych na kó­łecz­ku nie jest trud­ne. Postępuj, tak jak po­ka­za­no na zdję­ciach. Pikotki, łez­ki i łucz­ki w tym pro­jek­cie two­rzy­my tak, jak w każ­dej fry­wo­lit­ko­wej ro­bót­ce. Schemat po­ka­zu­je po­ło­wę kol­czy­ka – dru­ga po­ło­wa, to je­go lu­strza­ne od­bi­cie.

Pracę nad kol­czy­kiem roz­po­czy­na­my od wy­ko­na­nia na kó­łecz­ku 7 su­peł­ków, da­lej pi­kot­ka, 7 su­peł­ków i pierw­sza łez­ka. Dalej ko­lej­ne su­peł­ki na kó­łecz­ku i ko­lej­ne łez­ki, aż ca­łe kół­ko obę­dzie ni­mi za­kry­te tak, jak po­ka­za­no na sche­ma­cie. Kolejny etap to łucz­ki, któ­re „po­za­my­ka­ją” nam prze­strze­nie po­mię­dzy łez­ka­mi. Gotową ro­bót­kę za­kań­cza­my, cho­wa­my koń­ce kor­don­ka. Zaginamy we­wnętrz­ną za­wiesz­kę w kó­łecz­ku. Doczepiamy fry­wo­lit­ko­wą ozdo­bę do bi­gla, do­ra­bia­my dru­gi kol­czyk i go­to­we 🙂

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: