Jak oszczę­dzać wodę

Co po­win­no nas skło­nić do oszczę­dza­nia wo­dy? Nie tyl­ko tro­ska o śro­do­wi­sko. Każdy litr wo­dy wla­ny nie­roz­waż­nie do ka­na­li­za­cji ob­cią­ża nasz port­fel. Dlaczego war­to roz­sąd­nie go­spo­da­ro­wać wo­dą – bo to się opłaca.

Woda jest nam nie­zbęd­na do pi­cia, do za­cho­wa­nia czy­sto­ści wła­snej i wszyst­kich do­mow­ni­ków, jak i oto­cze­nia w któ­rym ży­je­my. Nie cho­dzi o to by nie uży­wać jej wte­dy, gdy jest nam po­trzeb­na, tyl­ko, że­by ogra­ni­czyć jak naj­moc­niej jej nie­po­trzeb­ne zu­ży­cie. Można to ro­bić na dwa spo­so­by. Po pierw­sze i naj­waż­niej­sze zmie­nić na­wy­ki ko­rzy­sta­nia z wo­dy. Po dru­gie na mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści za­opa­trzyć się urzą­dze­nia i sprzę­ty, któ­re po­mo­gą nam zmniej­szyć zu­ży­cie wody.

NAWYKI

 1. Myjesz zę­by lub go­lisz się – za­kręć wodę.
 2. Zamiast ką­pać się w wan­nie – weź krót­ki prysznic.
 3. Jeśli bie­rzesz prysz­nic pil­nuj cza­su. 10 mi­nut pod na­try­skiem mo­że zu­żyć ty­le wo­dy co ką­piel w wanie.
 4. Jeśli jed­nak wo­lisz ką­pie­le w wan­nie, na­peł­nij ją tyl­ko do 1/3 wysokości.
 5. Drobne śmie­ci t.j. chu­s­tecz­ki, nie­do­pał­ki lub mar­twe owa­dy nie mu­szą być wrzu­ca­ne do musz­li. Unikniesz w ten spo­sób nie­po­trzeb­ne­go spusz­cza­nia wo­dy w toalecie.
 6. Napraw ciek­ną­ce kra­ny lub spłucz­kę toaletową.
 7. Jeśli to moż­li­we w pral­ce lub zmy­war­ce uży­waj pro­gra­mów zu­ży­wa­ją­cych mniej­szą ilość wo­dy. Uruchamiaj je wte­dy, gdy są cał­ko­wi­cie zapełnione.
 8. Jeśli nie masz zmy­war­ki myj na­czy­nia w mi­sce z cie­płą wo­dą (lub za­kor­ko­wa­nym zle­wie) i płucz pod nie­wiel­kim stru­mie­niem bie­żą­cej wody.
 9. Nie roz­mra­żaj mię­sa i in­nych mro­żo­nek w wo­dzie. Lepiej zo­staw je na noc w lo­dów­ce, lub roz­mróź w mikrofalówce.

INWESTYCJE

 1. Zainwestuj w ba­te­rie z per­la­to­ra­mi lub sa­me na­sad­ki mon­to­wa­ne na ba­te­riach. Perlatory mie­sza­ją wo­dę z po­wie­trzem, tak by zmniej­szyć zu­ży­cie tej pierw­szej. Przez mi­nu­tę ze zwy­kłej ba­te­rii wy­pły­wa 10 do 12 li­trów wo­dy. Z ba­te­rii z per­la­to­rem 7 do 8 litrów.
 2. Zmień słu­chaw­kę od prysz­ni­ca na ta­ką z perlatorem.
 3. Pomyśl o re­duk­to­rach prze­pły­wu wo­dy. Wkręca się je mię­dzy wę­żem słu­chaw­ki od prysz­ni­ca a ba­te­rią. Reduktor zmniej­sza zu­ży­cie wo­dy na­wet o 40%.
 4. Baterie z osob­ny­mi po­krę­tła­mi zim­nej i cie­płej wo­dy zu­ży­wa­ją oko­ło 30% wię­cej wo­dy niż ba­te­rie jed­no­uchwy­to­we. W tych pierw­szych usta­wia­nie od­po­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry trwa nie­ste­ty dłu­żej. Szczyt oszczęd­no­ści to ba­te­rie bez­do­ty­ko­we – wo­da le­ci tyl­ko wte­dy, gdy trzy­masz rę­ce pod kranem.
 5. Spłuczka w to­a­le­cie po­win­na mieć moż­li­wość spusz­cze­nia mniej­szej lub więk­szej ilo­ści wody.
 6. Wybierając pral­kę zwróć uwa­gę na jej zu­ży­cie wo­dy. Dobrym roz­wią­za­niem są urzą­dze­nia, któ­re au­to­ma­tycz­nie po­bie­ra­ją wo­dę do pra­nia w za­leż­no­ści od wa­gi umiesz­czo­nych w bęb­nie rzeczy.
 7. Rozważ za­kup zmy­war­ki. Dostępne na ryn­ku urzą­dze­nia umy­ją brud­ne na­czy­nia zu­ży­wa­jąc 6 do 18 li­trów wo­dy (w za­leż­no­ści też od te­go ile kom­ple­tów na­czyń mie­ści się w zmy­war­ce i jak oszczęd­ny jest to sprzęt). Ciężko osią­gnąć ta­kie wy­ni­ki przy ręcz­nym my­ciu naczyń.

Jedna odpowiedź do „Jak oszczę­dzać wodę”

 1. Awatar Mr. Ziggi

  Bardzo do­bra li­sta na­wy­ków. Oszczędzajmy wo­dę i dbaj­my o śro­do­wi­sko, ży­jąc w zgo­dzie z naturą 🙂

Leave a Reply