Przepis na od­wró­co­ne cia­sto z ananasem

Super-słodkie cia­sto z ana­na­sem – czy­li mniam ile tu słod­ko­ści. Szybkie w przy­go­to­wa­niu, za­ja­da­ją się nim nie tyl­ko dzieci 🙂

Składniki:

 • 100 g mąki, 
 • 100 g cukru, 
 • 100 g masła, 
 • 2 jaj­ka,
 • 3 łyż­ki so­ku z ana­na­so­we­go (te­go z puszki), 
 • ły­żecz­ka prosz­ku do pieczenia, 
 • ćwierć ły­żecz­ki so­dy oczyszczonej, 
 • 7 pla­strów ana­na­sa z puszki, 
 • nie­co kan­dy­zo­wa­nych owoców, 
 • ma­sło do wy­sma­ro­wa­nia foremki, 
 • cu­kier do wy­sy­pa­nia dna foremki.

Okrągłą blasz­kę o śred­ni­cy 23-24 cm (naj­le­piej ta­ką z ru­cho­mym dnem) sma­ru­je­my ma­słem, a dno ob­sy­pu­je­my cu­krem. Układamy na tym „kwia­tek” z pla­strów ana­na­sa – je­den pla­ster na środ­ku, sześć do­oko­ła. W otwór w każ­dym pla­ster­ku wkła­da­my ka­wa­łek kan­dy­zo­wa­ne­go owo­cu w czer­wo­nym lub po­ma­rań­czo­wym ko­lo­rze. Najładniej wy­glą­da­ją czer­wo­niut­kie kan­dy­zo­wa­ne wi­śnie (ta­kie wła­śnie pro­po­nu­je Nigella Lawson w swo­im prze­pi­sie), ale ka­wał­ki kan­dy­zo­wa­nych ana­na­sów bar­wio­ne na czer­wo­no są we­dług mnie smaczniejsze.

Z ma­sła, cu­kru, ja­jek, mą­ki, prosz­ku do pie­cze­nia, so­dy i trzech ły­żek so­ku ana­na­so­we­go ucie­ra­my w ma­lak­se­rze cia­sto i wy­kła­da­my je po­ma­leń­ku na ana­na­sy. Ciasta jest sto­sun­ko­wo nie­wie­le, a po­wierzch­nia do przy­kry­cia cał­kiem spo­ra, więc sta­ra­my się wy­le­wać cia­sto cien­ką struż­ką, tak by tyl­ko przy­kry­ło owo­ce i ca­łe dno blaszki.

Ciasto pie­cze­my w 200°C przez oko­ło 30 mi­nut. Po upie­cze­niu ob­ry­so­wu­je­my de­li­kat­nie cia­sto do­oko­ła, by od­dzie­lić je od blasz­ki. Nakładamy na cia­sto ta­lerz, na któ­ry za­mie­rza­my je prze­ło­żyć i szyb­kim ru­chem ob­ra­ca­my je do gó­ry nogami.

Moje dzie­ci twier­dzą, że je­dy­ną wa­dą te­go cia­sta, jest to, że jest go zbyt mało 😉

Leave a Reply