Adwentowy ka­len­darz z cukierkami

Adwent jest cza­sem ra­do­sne­go ocze­ki­wa­nia, na to co naj­mil­sze każ­de­mu dziec­ku – na świę­ta Bożego Narodzenia. Adwentowe ka­len­da­rze ma­ją cał­kiem dłu­gą hi­sto­rię. Rozpowszechniły się w 19 wie­ku w Niemczech, skąd za­wo­jo­wa­ły ca­łą Europę i Amerykę.

Do wy­ko­na­nia ad­wen­to­we­go ka­len­da­rza z cu­kier­ka­mi bę­dziesz potrzebować:

  • du­żą kart­kę gru­be­go pa­pie­ru (ja uży­łam kart­ki w for­ma­cie B4 – 35 cm x 25 cm)
  • 25 ko­lo­ro­wych kwa­dra­to­wych kar­te­czek (naj­wy­god­niej jest użyć ta­kich kla­sycz­nych kar­te­czek jak do notatek)
  • 25 cu­kier­ków
  • klej do papieru

Z kwa­dra­to­wych kar­te­czek skła­da­my tak jak po­ka­za­no na zdję­ciach 25 ma­łych to­re­be­czek ori­ga­mi. Na każ­dej z nich pi­sze­my licz­bę od 1 do 25. Karteczki na­kle­ja­my na kart­kę pa­pie­ru (w ko­lej­no­ści lub wręcz prze­ciw­nie mie­sza­jąc da­ty). Kalendarz ozda­bia­my na przy­kład zło­tą gwiaz­dą be­tle­jem­ską. Do to­re­bek wkła­da­my cu­kier­ki i wie­sza­my dziec­ku w pokoju.

Leave a Reply