Szydełkowe wa­zo­ni­ki krok po kroku

Aby zro­bić szy­deł­ko­wy wa­zo­nik, po­jem­nik na dro­bia­zgi po­trzeb­ny jest sło­ik o do­wol­nym kształ­cie, kor­do­nek, nić ba­weł­nia­na lub włócz­ka i od­po­wied­nio do­bra­ne do ich gru­bo­ści szy­deł­ko. Na wy­ko­na­nie ozdob­nej 'ko­szul­ki’ nie po­trze­ba ani szcze­gól­nej wpra­wy w ro­bót­kach szy­deł­ko­wych, ani na­wet zbyt wie­le cza­su, no chy­ba że wy­bór pad­nie na wy­jąt­ko­wo du­ży sło­ik. Jeśli w szy­deł­ko­wym wa­zo­ni­ku umie­ścisz świecz­kę ty­pu te­ali­ght, uzy­skasz lampion 😉

Zobacz jak krok po kro­ku wy­ko­nać szy­deł­ko­wą de­ko­ra­cję do Twojego do­mu, lub mi­ły pre­zent dla ma­my, bab­ci czy koleżanki.

Naszą ro­bót­kę za­czy­na­my od zro­bie­nia pod­sta­wy. Dno wy­ra­bia­my oczka­mi ści­sły­mi (mu­si być zwar­te i w mia­rę sztyw­ne), do­kład­nie pod wy­miar dna sło­ika. Jeśli jest ono okrą­głe ro­bi­my ko­ło, je­śli kwa­dra­to­we – kwadrat.

Gdy roz­miar dna jest już od­po­wied­ni za­czy­na­my wy­ra­bia­ne brze­gów na­oko­ło sło­ika. W przy­pad­ku dna okrą­głe­go za­czy­na­my od ra­zu, kwa­dra­to­we na­le­ży naj­pierw ob­ro­bić na­oko­ło jed­nym rząd­kiem oczek ści­słych. Do wy­ra­bia­nia brze­gów uży­wa­my za­wsze dość roz­cią­gli­wych ście­gów ażurowych.

Proponuję uży­cie dwóch najprostszych:

  • ’kó­łecz­ka’ (ro­bi­my na prze­mian trzy oczka łań­cusz­ka i jed­no oczko ści­słe; w dru­gim i ko­lej­nych rzę­dach oczko ści­słe za­cze­pia­my na środ­ku pę­tel­ki z wy­ro­bio­ne­go już łań­cusz­ka) – tak jak na zdjęciu
  • ’krat­ki’ (ro­bi­my na prze­mian słu­pek, oczko łań­cusz­ka i znów słu­pek, zo­sta­wia­jąc pod łań­cusz­kiem jed­no oczko wol­ne i tak w kółko)

Kiedy już na­sza ro­bót­ka się­ga miej­sca, gdzie za­czy­na się zwę­że­nie, na­cią­ga­mi ją na sło­ik i resz­tę pra­cy wy­ko­nu­je­my na nim. Nie jest to tak nie­wy­god­ne jak mo­gło­by się wy­da­wać. Musimy te­raz zwę­zić na­szą 'ko­szul­kę’ tak, by nie zsu­nę­ła się sa­ma ze sło­ika. Zmniejszamy ilość oczek w rzę­dzie, a gdy doj­dzie­my do gwin­tu sło­ika wy­ra­bia­my go słup­ka­mi, a ostat­ni rzą­dek oczka­mi ści­sły­mi. Koniuszek nit­ki cho­wa­my de­li­kat­nie w ro­bót­ce i gotowe.

Leave a Reply