Wzór na kwia­tek szydełkowy

Szydełkowe kwiat­ki do­brze na­da­ją się do oży­wie­nia cien­kiej ażu­ro­wej cza­pecz­ki lub let­niej bluz­ki al­bo ja­ko ozdo­ba do włosów.

Nabieramy 6 oczek łań­cusz­ka i łą­czy­my w kół­ko 1 oczkiem ścisłym.

Na ba­zie kół­ka prze­ra­bia­my 10 półsłupków.

1 rząd płatków: 

  • 5 oczek łań­cusz­ka; opusz­cza­my na do­le 1 oczko; w ko­lej­ne wy­ra­bia­my 1 słu­pek; 3 oczka łań­cusz­ka, jed­no na do­le opusz­cza­my i 1 słu­pek – tak aż do koń­ca (w rząd­ku jest 5 słupków)
  • w każ­dym okien­ku ro­bi­my ko­lej­no 1 pół­słu­pek, 1 słu­pek, 2 słup­ki po­dwój­nie na­wi­nię­te, 1 słu­pek, 1 pół­słu­pek; rząd koń­czy­my 1 oczkiem ścisłym

2 rząd płatków: 

  • prze­ra­bia­my 4 oczka łań­cusz­ka; prze­ra­bia­my 1 słu­pek wkłu­wa­jąc się od ty­łu po­mię­dzy słup­ki z po­przed­nie­go rzę­du; 4 oczka łań­cusz­ka i znów słu­pek tak jak po­przed­nio (w rząd­ku jest 5 słupków)
  • w każ­dym okien­ku ro­bi­my ko­lej­no 1 pół­słu­pek, 2 słup­ki, 2 słup­ki po­dwój­nie na­wi­nię­te, 2 słup­ki, 1 pół­słu­pek; rząd koń­czy­my 1 oczkiem ścisłym

3 rząd płatków: 

  • 5 oczek łań­cusz­ka; ro­bi­my słu­pek umo­co­wa­ny od spodu na słup­ku z pierw­sze­go rzę­du płat­ków itd aż do koń­ca (w rząd­ku jest 5 słupków)
  • w każ­dym okien­ku ro­bi­my ko­lej­no 1 pół­słu­pek, 2 słup­ki, 3 słup­ki po­dwój­nie na­wi­nię­te, 2 słup­ki, 1 pół­słu­pek; rząd koń­czy­my 1 oczkiem ścisłym

Leave a Reply