Obrazki wy­szy­wa­ne na papierze

Igłą i nit­ką po­słu­gu­je­my się wy­szy­wa­jąc ser­wet­ki, chu­s­tecz­ki, ubra­nia więc cze­mu nie przy two­rze­niu ko­lo­ro­wych ob­raz­ków 🙂 Zachęcam, by spró­bo­wać z dziec­kiem z ha­fto­wa­nia na pa­pie­rze. Takie pra­ce moż­na wy­ko­rzy­stać ja­ko laur­kę na dzień mat­ki czy bab­ci, al­bo ude­ko­ro­wać ni­mi pokój.

Do wy­ko­na­nia wy­szy­wa­ne­go ob­raz­ka bę­dzie­cie potrzebować:

  • bia­łą kart­kę papieru, 
  • ko­lo­ro­we kordonki, 
  • igłę,
  • klej do papieru, 
  • kart­ka do pod­kle­je­nia z ty­łu obrazka

Jak za­cząć? Narysuj na pa­pie­rze kon­tu­ry ob­raz­ka (mo­żesz użyć ko­lo­ro­wan­ki). Następnie igłą po­na­kłu­waj­cie wzdłuż li­nii dziur­ki. Ostatni etap to wy­szy­wa­nie wła­ści­we. Możesz uży­wać wie­lu róż­nych ście­gów (w za­leż­no­ści od umie­jęt­no­ści dziec­ka): ście­gu za igłą (patrz ob­ra­mo­wa­nie skrzy­deł mo­tyl­ka), ście­gu atła­sko­we­go (kwia­ty i li­ście). Czasem ład­nie jest wy­szy­wać pro­mie­ni­ście (śro­decz­ki kwia­tów). Gotową pra­cę war­to na coś na­kle­ić, by ją za­bez­pie­czyć od spodu.

Motylka wy­szy­to kor­don­kiem na kart­ce pa­pie­ru i na­kle­jo­no na kar­ton. Kwiaty zo­sta­ły wy­ko­na­ne z ko­lo­ro­we­go pa­pie­ru i na­kle­jo­ne na wierzch.

Pomysł, wy­ko­na­nie i zdję­cia p. Joanna Hoffmann i p. Bernadeta Skrobol ze Szkoły Podstawowej w Bojszowach.

Leave a Reply