Papierowy mo­del sa­mo­lo­tu

Papierowy mo­del sa­mo­lo­tu

Gdy wie­czo­ry są dłu­gie, a dzie­ci nie­co znu­dzo­ne mo­żesz za­pro­po­no­wać im zro­bie­nie pro­ste­go mo­de­lu sa­mo­lo­tu. To bar­dzo mi­łe za­ję­cie, więc wy­dru­kuj sche­mat i do dzie­ła!

Będą Ci po­trzeb­ne:

 • sche­mat sa­mo­lo­tu
 • no­życz­ki
 • klej (naj­le­piej wi­kol)
 • mo­że też przy­dać się ostry no­żyk do wy­ci­na­nia drob­nych ele­men­tów

Ten po­kaz slaj­dów wy­ma­ga włą­czo­ne­go JavaScript.

 1. Wydrukuj sche­mat na gru­bym pa­pie­rze (np. o gra­ma­tu­rze 150) i sta­ran­nie wy­tnij. Powycinaj ostroż­nie otwo­ry na skrzy­dło (po­dłuż­ne trój­ką­ci­ki na bo­kach ka­dłu­ba i na sta­tecz­ni­ku pio­no­wym) oraz wy­tnij „szy­bę” i miej­sce na pi­lo­ta.
  Aby uła­twić so­bie zgi­na­nie pa­pie­ru na kra­wę­dziach, prze­jedź de­li­kat­nie wzdłuż ich li­nii ostrzem no­ży­ka.
 2. Teraz sklej ka­dłub, skrzy­dło, sta­tecz­ni­ki i ko­ła (na jed­no ko­ło skła­da­ją się czte­ry krąż­ki) – sza­re po­la to miej­sca, gdzie sma­ru­jesz kle­jem.
 3. Wsuń w otwo­ry na ka­dłu­bie skrzy­dło i sta­tecz­nik pio­no­wy.
 4. Teraz ostroż­nie wsuń sta­tecz­nik po­zio­my w otwo­ry na ka­dłu­bie, by jed­no­cze­śnie prze­szedł przez otwór w sta­tecz­ni­ku pio­no­wym.
 5. Doklej po bo­kach ko­ła, a z przo­du śmi­gło.

Samolot go­to­wy – star­tu­je­my!

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: