Papierowy mo­del samolotu

Gdy wie­czo­ry są dłu­gie, a dzie­ci nie­co znu­dzo­ne mo­żesz za­pro­po­no­wać im zro­bie­nie pro­ste­go mo­de­lu sa­mo­lo­tu. To bar­dzo mi­łe za­ję­cie, więc wy­dru­kuj sche­mat i do dzieła!

Będą Ci potrzebne:

 • sche­mat samolotu
 • no­życz­ki
 • klej (naj­le­piej wikol)
 • mo­że też przy­dać się ostry no­żyk do wy­ci­na­nia drob­nych elementów

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

 1. Wydrukuj sche­mat na gru­bym pa­pie­rze (np. o gra­ma­tu­rze 150) i sta­ran­nie wy­tnij. Powycinaj ostroż­nie otwo­ry na skrzy­dło (po­dłuż­ne trój­ką­ci­ki na bo­kach ka­dłu­ba i na sta­tecz­ni­ku pio­no­wym) oraz wy­tnij „szy­bę” i miej­sce na pilota.
  Aby uła­twić so­bie zgi­na­nie pa­pie­ru na kra­wę­dziach, prze­jedź de­li­kat­nie wzdłuż ich li­nii ostrzem nożyka.
 2. Teraz sklej ka­dłub, skrzy­dło, sta­tecz­ni­ki i ko­ła (na jed­no ko­ło skła­da­ją się czte­ry krąż­ki) – sza­re po­la to miej­sca, gdzie sma­ru­jesz klejem.
 3. Wsuń w otwo­ry na ka­dłu­bie skrzy­dło i sta­tecz­nik pionowy.
 4. Teraz ostroż­nie wsuń sta­tecz­nik po­zio­my w otwo­ry na ka­dłu­bie, by jed­no­cze­śnie prze­szedł przez otwór w sta­tecz­ni­ku pionowym.
 5. Doklej po bo­kach ko­ła, a z przo­du śmigło.

Samolot go­to­wy – startujemy!

Jedna odpowiedź do „Papierowy mo­del samolotu”

 1. Awatar Wiktor

  Świetny blog o bu­do­wa­niu sa­mo­lo­tów. W dzie­ciń­stwie ubiel­bia­łem wszyst­ko co moż­na by­ło zło­żyć. Samochody, stat­ki i oczy­wi­ście sa­mo­lo­ty. To by­ły naj­lep­sze pre­zen­ty pod cho­in­kę, a wła­ści­wie to łóż­ko. Bo u mnie by­ła ta­ka tra­dy­cja, że wszyst­kie pre­zen­ty kła­dło się pod łóż­ko. Składanie sa­mo­lo­tów to naj­le­sze co moż­na ro­bić w dzieciństwie.

Leave a Reply