Wzór na szy­deł­ko­wą lalkę

Szydełkowa gru­biut­ka la­lecz­ka chęt­nie za­miesz­ka w po­ko­ju Twojej có­recz­ki. Lubi być wo­żo­na w wóz­ku i tu­lo­na w ra­mio­nach – jak każ­da lalka 😉

Będziesz po­trze­bo­wać:

  • włócz­ki ró­żo­wej, bia­łej, nie­bie­skiej i brązowej,
  • szy­deł­ka,
  • kil­ku kwiat­ków z fil­cu na wianej,
  • gru­bej igły do zszy­cia lalki,
  • ścin­ków nie­po­trzeb­nych rajstop.

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

Robi się ją bar­dzo pro­sto. Wykonaj przódtył lal­ki wg sche­ma­tu. Wyszyj na twa­rzy oczy, usta, nos (wg wła­sne­go po­my­słu). Złóż obie czę­ści wierzch­ni­mi stro­na­mi do środ­ka i zszyj, zo­sta­wia­jąc miej­sce na wy­pcha­nie lal­ki. Przerzuć na pra­wą stro­nę i wy­pchaj ścin­ka­mi nie­po­trzeb­nych raj­stop. Zaszyj po­zo­sta­wio­ny otwór.

Dorób w ta­lii spód­nicz­kę sze­ro­ką na 44 oczka. Moją spód­nicz­kę ro­bi­łam pół­słup­ka­mi po­dwa­ja­jąc co rzą­dek licz­bę oczek. Ja ro­bi­łam od ra­zu do­ko­ła lal­ki, ale je­śli chcesz, mo­żesz zro­bić osob­no i ją po­tem doszyć.

Na ko­niec ozdo­bi­łam gło­wę lal­ki wian­kiem z fil­co­wych kwiatków.

Leave a Reply