Przepis na ciast­ka pół­fran­cu­skie z jabłkami

Tradycyjne cia­sto pół­fran­cu­skie z „Kosowskiej kuch­ni jar­skiej” Wydaw. M. Arcta w Warszawie z 1929 roku.

Składniki na ciasto:

  • 50 dkg mąki
  • 3 ja­ja
  • 3 żółt­ka
  • 2 łyż­ki śmietany
  • 3 łyż­ki wody
  • 3 łyż­ki octu
  • szczyp­ta soli
  • 40 dkg ma­sła do smarowania

Z mą­ki, jaj, żół­tek, śmie­ta­ny, octu, wo­dy i so­li za­ro­bić wol­ne cia­sto, wy­mieść do­brze na stol­ni­cy, roz­ta­czać /rozwałkować/ cien­ko, sma­ro­wać ma­słem, skła­dać w ko­per­tę i ta­czać /wałkować/ kil­ka ra­zy, za każ­dym ra­zem skła­da­jąc w kopertę.

W koń­cu roz­wał­ko­wać cia­sto, kra­jać w kwa­dra­ty, po­ło­żyć na każ­dym po­łów­kę jabł­ka, wy­bie­ra­jąc ta­kie, któ­re się do­brze pie­ką, zle­piać ra­zem koń­ce, ukła­dać na po­sma­ro­wa­nej bla­sze i upiec.

Leave a Reply