Obowiązek przed­szkol­ny – dla kogo?

Czy każ­de dziec­ko mu­si cho­dzić do przedszkola?

Pobyt w przed­szko­lu to zde­cy­do­wa­nie waż­ny i war­to­ścio­wy etap w ży­ciu każ­de­go dziec­ka. To tam czę­sto po raz pierw­szy wcho­dzi w in­te­rak­cję ze swo­imi ró­wie­śni­ka­mi, uczy się pod­staw czy­ta­nia i pi­sa­nia, któ­re przy­go­tu­ją je do dal­szej na­uki w szko­le pod­sta­wo­wej, roz­wi­ja się fi­zycz­nie, umy­sło­wo, spo­łecz­nie i emo­cjo­nal­nie. Czy jest jed­nak ko­niecz­ne? Czy na­uka w przed­szko­lu jest we­dług pol­skie­go pra­wa obo­wiąz­ko­wa? Kiedy po­sła­nie dziec­ka do przed­szko­la bę­dzie do­brym po­my­słem, a kie­dy le­piej wstrzy­mać się ze swo­ją decyzją?

Czy przed­szko­le jest obo­wiąz­ko­we? Najprostsza od­po­wie­dzią na to py­ta­nie bę­dzie: i tak, i nie. Już wy­ja­śnia­my. Jeśli cho­dzi o obo­wią­zek przed­szkol­ny, to obo­wią­zu­je on dzie­ci w wie­ku 6 lat. Zadaniem ro­dzi­ca jest za­pi­sać swo­je­go sze­ścio­lat­ka do przed­szko­la lub od­dzia­łu przed­szkol­ne­go w szko­le, aby od­by­ło rocz­ny obo­wią­zek przed­szkol­ny, naj­czę­ściej na­zy­wa­ny ze­rów­ką. Czy ist­nie­je jed­nak obo­wią­zek szkol­ny dla trzy­lat­ków, czte­ro­lat­ków, czy obo­wią­zek przed­szkol­ny dla 5-latków? Podstawa praw­na okre­śla­ją­ca, czym jest obo­wią­zek przed­szkol­ny, czy­li usta­wa z dnia 14 grud­nia 2016 ro­ku oraz usta­wa z dnia 17 czerw­ca 1966 ro­ku ja­sno mó­wią, że obo­wią­zek rocz­ne­go przy­go­to­wa­nia przed­szkol­ne­go na­ło­żo­ny jest na dzie­ci koń­czą­ce w da­nym ro­ku szó­sty rok życia.

Trzylatki, czte­ro­lat­ki i pię­cio­lat­ki ma­ją pra­wo uczest­ni­czyć w za­ję­ciach w przed­szko­lu, ale nie jest to obo­wiąz­ko­we. Na wnio­sek ro­dzi­ców dziec­ko mo­że roz­po­cząć na­ukę w szko­le pod­sta­wo­wej już w wie­ku 6 lat. Musi jed­nak ko­rzy­stać z wy­cho­wa­nia przed­szkol­ne­go w ro­ku szkol­nym po­prze­dza­ją­cym rok, w któ­rym mia­ło­by ono za­cząć na­ukę w szko­le pod­sta­wo­wej oraz mu­si po­sia­dać opi­nię o moż­li­wo­ści roz­po­czę­cia na­uki w szko­le pod­sta­wo­wej wy­da­ną przez po­rad­nię psychologiczno-pedagogiczną. Zaświadczenie o speł­nia­niu obo­wiąz­ko­we­go rocz­ne­go przy­go­to­wa­nia przed­szkol­ne­go ro­dzic mo­że otrzy­mać na wła­sny wnio­sek od dy­rek­to­ra pla­ców­ki, do któ­rej je­go dziec­ko uczęsz­cza­ło. Jeśli cho­dzi o dzie­ci ze spe­cjal­ny­mi po­trze­ba­mi kształ­ce­nia – mo­gą być one ob­ję­te wy­cho­wa­niem przed­szkol­nym na­wet, gdy ma­ją już 7 lat. W ich przy­pad­ku obo­wią­zek szkol­ny mo­że być od­ro­czo­ny naj­póź­niej do koń­ca ro­ku szkol­ne­go w ro­ku ka­len­da­rzo­wym, w któ­rym da­ne dziec­ko koń­czy 9 lat.

Dowiedz się wię­cej na te­mat edu­ka­cji i roz­wo­ju dzie­ci na https://stawiamnaedukacje.pl

Kiedy po­słać dziec­ko do przed­szko­la, a kie­dy poczekać?

Według pol­skie­go pra­wa dziec­ko mu­si speł­nić swój rocz­ny obo­wią­zek przed­szkol­ny, roz­po­czy­na go jed­nak w wie­ku 6 lub 5 lat. Dzieci jed­nak mo­gą uczęsz­czać do przed­szko­la już po skoń­cze­niu 3 lat. Nie jest to obo­wiąz­ko­we, jed­nak nie­sie ze so­bą wie­le ko­rzy­ści – pod wa­run­kiem, że na­sza po­cie­cha jest na to go­to­wa. Większość ro­dzi­ców rze­czy­wi­ście de­cy­du­je się na po­sła­nie swo­je­go trzy­lat­ka do przed­szko­la, by­wa jed­nak, że osta­tecz­nie koń­czy się to za­wo­dem, przy­kro­ścią i wy­pi­sa­niem dziec­ka z pla­ców­ki. Jeśli ja­ko ro­dzic czu­je­my, że jesz­cze nie czas, by nasz ma­lu­szek roz­po­czął wy­cho­wa­nie przed­szkol­ne, ma­my peł­ne pra­wo wstrzy­mać się z de­cy­zją i po­cze­kać ko­lej­ny rok, dwa lub trzy la­ta. Niektóre dzie­ci mo­gą w wie­ku trzech lat wciąż od­czu­wać po­trze­bę obec­no­ści ma­my i ta­ty w ich ży­ciu, a per­spek­ty­wa roz­dzie­le­nia się z ni­mi na pa­rę go­dzin dzien­nie nie­zwy­kle je stre­su­je, wręcz prze­ra­ża. Kontakt z ró­wie­śni­ka­mi jest po­trzeb­ny do wła­ści­we­go roz­wo­ju ma­lu­cha, ale przed­szko­le nie jest je­dy­nym spo­so­bem na za­gwa­ran­to­wa­nie mu to­wa­rzy­stwa in­nych dzie­ci. Jeśli ma­my zna­jo­mych lub człon­ków ro­dzi­ny, któ­rzy rów­nież wy­cho­wu­ją trzy- lub czte­ro­lat­ka, to nie bój­my się aran­żo­wać ma­lu­chom spo­tkań, pod­czas któ­rych pod czuj­nym okiem ro­dzi­ca mo­gą ra­zem się ba­wić i poznawać.

Dziecko go­to­we na pój­ście do przed­szko­la bę­dzie w sta­nie za­ak­cep­to­wać nie­obec­ność ro­dzi­ców i wy­ka­zu­je się cie­ka­wo­ścią i chę­cią sa­mo­dziel­no­ści choć­by na ro­dzin­nych spa­ce­rach czy pod­czas za­ba­wy. Ważne jest rów­nież, by dziec­ko po­tra­fi­ło sa­mo sy­gna­li­zo­wać swo­je po­trze­by fi­zjo­lo­gicz­ne oraz umieć sa­mo­dziel­nie ko­rzy­stać z to­a­le­ty. Na pa­rę mie­się­cy przed po­sła­niem ma­lu­cha do przed­szko­la war­to po­wo­li wdra­żać go i na­uczyć naj­po­trzeb­niej­szych umie­jęt­no­ści – sa­mo­dziel­ne­go po­słu­gi­wa­nia się łyż­ką czy wi­del­cem, za­kła­da­nia i zdej­mo­wa­nia bu­tów i kurt­ki, za­kła­da­nia i zdej­mo­wa­nia spodni.

Artykuł spon­so­ro­wa­ny

Leave a Reply