Papierowy mo­del sa­mo­cho­du do sa­mo­dziel­ne­go złożenia

Papierowy mo­del sa­mo­cho­du do sa­mo­dziel­ne­go złożenia

Dla tych, któ­rzy lu­bią pa­pie­ro­we mo­de­le – czer­wo­ny sa­mo­chód oso­bo­wy do sa­mo­dziel­ne­go złożenia 🙂

Do wy­ko­na­nia mo­de­lu potrzebujesz:

  • sza­blon samochodu,
  • pa­pier do wy­dru­ko­wa­nia szablonu,
  • ostre no­życz­ki,
  • klej.

1. Wydrukuj sza­blon sa­mo­cho­du. Jeśli chcesz, by Twój pa­pie­ro­wy mo­del był trwal­szy użyj grub­sze­go papieru.

2. Wytnij do­kład­nie wszyst­kie elementy.

3. Jeśli sza­blon zo­stał wy­dru­ko­wa­ny na grub­szym pa­pie­rze, na­ry­suj de­li­kat­nie na za­gię­ciach li­nie ostrą kra­wę­dzią no­ży­czek, lub no­ży­kiem, uła­twisz so­bie w ten spo­sób zgi­na­nie pa­pie­ru (je­śli sza­blon zo­stał wy­dru­ko­wa­ny na zwy­kłej kart­ce, nad­ci­na­nie nie jest potrzebne).

4. Sklej mo­del sa­mo­cho­du szy­by, ma­skę, bagażnik.

5. Przyklej po­dłuż­ne czar­ne pa­ski by po­łą­czyć ze so­bą ko­ła – wzmoc­ni to kon­struk­cję samochodu.

6. Naklej przed­nie i tyl­ne światła.

7. Gotowe!

Zobacz też mo­del sa­mo­lo­tu oraz mo­del fi­gur­ki świę­te­go Mikołaja biskupa.

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz