Papierowy mo­del sa­mo­cho­du do sa­mo­dziel­ne­go złożenia

Dla tych, któ­rzy lu­bią sa­mo­cho­dy do skle­ja­nia z pa­pie­ru do wy­dru­ko­wa­nia – czer­wo­ny sa­mo­chód oso­bo­wy do sa­mo­dziel­ne­go złożenia 🙂

Do wy­ko­na­nia mo­de­lu potrzebujesz:

  • sza­blon samochodu,
  • pa­pier do wy­dru­ko­wa­nia szablonu,
  • ostre no­życz­ki,
  • klej.

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

1. Wydrukuj sza­blon sa­mo­cho­du. Jeśli chcesz, by Twój pa­pie­ro­wy mo­del był trwal­szy użyj grub­sze­go papieru.

2. Wytnij do­kład­nie wszyst­kie elementy.

3. Jeśli sza­blon zo­stał wy­dru­ko­wa­ny na grub­szym pa­pie­rze, na­ry­suj de­li­kat­nie na za­gię­ciach li­nie ostrą kra­wę­dzią no­ży­czek, lub no­ży­kiem, uła­twisz so­bie w ten spo­sób zgi­na­nie pa­pie­ru (je­śli sza­blon zo­stał wy­dru­ko­wa­ny na zwy­kłej kart­ce, nad­ci­na­nie nie jest potrzebne).

4. Sklej mo­del sa­mo­cho­du szy­by, ma­skę, bagażnik.

5. Przyklej po­dłuż­ne czar­ne pa­ski by po­łą­czyć ze so­bą ko­ła – wzmoc­ni to kon­struk­cję samochodu.

6. Naklej przed­nie i tyl­ne światła.

7. Gotowe!

Samochody do skle­ja­nia z pa­pie­ru do wy­dru­ko­wa­nia ma­ją wie­le za­let. Po pierw­sze, roz­wi­ja­ją two­ją wy­obraź­nię i zdol­no­ści ma­nu­al­ne. Po dru­gie, uczy cię cier­pli­wo­ści i do­kład­no­ści. Po trze­cie, da­ją ci sa­tys­fak­cję z wła­snej pra­cy i moż­li­wość po­chwa­le­nia się swo­imi dzie­ła­mi. Po czwar­te, jest to świet­na za­ba­wa dla ca­łej ro­dzi­ny, któ­ra mo­że spę­dzić ra­zem czas przy wspól­nym pro­jek­cie. Po pią­te, jest to eko­lo­gicz­ne hob­by, któ­re nie wy­ma­ga du­żo ma­te­ria­łów ani energii.

Zobacz też mo­del sa­mo­lo­tu oraz mo­del fi­gur­ki świę­te­go Mikołaja biskupa.

Leave a Reply